Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Landelijke Agenda Suïcidepreventie: veranderdoelen en pijlers

Wat willen we bereiken

Alle activiteiten binnen de derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 werken toe naar één ultiem doel: het aantal suïcides en suïcidepogingen in Nederland terugdringen. Want iedere suïcide is er een te veel. Om deze ambitie te realiseren, werkt de Landelijke Agenda toe naar drie grote maatschappelijke veranderingen. Deze noemen we veranderdoelen. De Landelijke Agenda Suïcidepreventie is opgebouwd uit negen pijlers met onderliggende projecten.

Veranderdoel 1: universele preventie

Durven en leren praten over suïcide
Universele preventie richt zich op de gehele maatschappij. Om suïcides te voorkomen, is het van groot belang dat we als maatschappij durven en leren  praten over suïcidale gedachten. Dat is niet makkelijk, er heerst nog altijd een groot taboe op het praten over zelfdoding. De activiteiten binnen dit veranderdoel zijn gericht op het teweegbrengen van een verandering bij ons allemaal, zodat we dit gesprek samen durven en leren voeren en zo het isolement van mensen met suïcidale gedachten kunnen helpen doorbreken.

Veranderdoel 2: selectieve preventie

Bij risicogroepen doorvragen en hen helpen hulp te zoeken
Selectieve preventie richt zich op groepen in de bevolking met een verhoogd risico. Bij mannen komt suïcide ruim twee keer zo vaak voor als bij vrouwen. Daarnaast komt suïcidaal gedrag relatief vaak voor bij jongeren met psychische problemen, LHBTIQ+-personen of mensen die op dat gebied zoekende zijn, mensen die na een suïcidepoging in het ziekenhuis moeten worden behandeld, agrarisch ondernemers en nabestaanden van mensen die zijn overleden door suïcide. Voor veel van deze risicogroepen zetten we diverse specifieke maatregelen in om suïcidaal gedrag in een zo vroeg mogelijk stadium te voorkomen en hun weerbaarheid te vergroten. Deze maatregelen zijn deels toegesneden op de doelgroepen zelf, maar ook deels gericht op professionals die vaak met deze doelgroepen in aanraking komen.

Veranderdoel 3: geïndiceerde preventie

Veiligheid en goede zorg bieden aan mensen met suïcidaliteit
Geïndiceerde preventie richt zich op mensen die daadwerkelijk worstelen en gediagnostiseerd zijn met suïcidaliteit. We willen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat deze mensen veilig blijven en snel toegang krijgen tot adequate zorg. Daarvoor is nodig dat professionals, naasten en ervaringsdeskundigen weten wat ze kunnen doen als iemand suïcidaal is en hoe ze met elkaar kunnen samenwerken, want niemand kan alleen suïcide voorkomen. De projecten die bij dit doel horen richten zich op het toepassen van kennis op het gebied van suïcidepreventie en op het realiseren van een lerend systeem in de zorg. Zo zorgen we dat de zorg voor mensen met suïcidaliteit steeds verder verbetert.

Pijlers

De Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 is opgebouwd uit negen pijlers. Iedere pijler representeert een thema en omvat een cluster van projecten. Klik op een van de negen pijlers om meer te lezen over de pijler en de onderliggende projecten.

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?