Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Pijlers

Suïcidepreventie in de sociaaleconomische sector

Mensen met een lager inkomen of met een uitkering overlijden vaker door suïcide. Deze pijler richt zich op suïcidepreventie voor deze hoog-risicogroepen. Dat doen we onder andere door leden van beroepsgroepen die veel met deze hoog-risicogroepen in aanraking komen te trainen in het herkennen en bespreekbaar maken van suïcidaal gedrag. Daarnaast helpen we grote werkgevers in hoog-risicosectoren om suïcidepreventie in te bedden in hun bestaande programma’s en beleid.

Wat is er bekend over dit onderwerp?

Hoog risicofactoren
Het is bekend dat verlies van werk of gezondheid, arbeidsongeschiktheid en een laag inkomen belangrijke hoog risicofactoren zijn voor suïcide. Inmiddels lopen er in ons land diverse landelijke programma’s gericht op deze risicofactoren, zoals binnen de armoede- en schuldensector. In deze lopende programma’s worden raakvlakken en mogelijkheden gezocht om de aandacht voor suïcidepreventie te versterken.

De rol van chronische stress
Daarnaast wordt er in de sociaaleconomische sector (SES) gebruik gemaakt van wetenschappelijke inzichten over de rol van chronische stress op het gedrag van mensen. Stress-sensitief werken wordt in verschillende sectoren gezien als een bruikbaar gedachtengoed. Managers en professionals krijgen de ruimte – of zelfs de opdracht – om de inzichten over de doorwerking van chronische stress te vertalen in een steunende en compenserende werkwijze en bejegening.

Samenwerking met werkgevers
Uit cijfers van het CBS blijkt dat er bepaalde werksectoren zijn waarbinnen het aantal suïcides hoger is dan het gemiddelde. Dit biedt de mogelijkheid om met werkgevers in deze sectoren suïcidepreventie op het werk te verkennen en te bevorderen. Dit is in ons land nog volstrekt onontgonnen gebied. Ook bij de vakbonden is er nog weinig bewustzijn over suïcide, maar wel de bereidheid om het onderwerp bij werkgevers op tafel te leggen. In andere landen lopen sinds kort initiatieven om suïcidepreventie op het werk vorm te geven. Zo is er in de VS een richtlijn voor suïcidepreventie in de werkomgeving.

Op basis van deze inzichten werken we binnen deze pijler aan onderstaande projecten.

Inger de Mooij

Coördinator 

113 Zelfmoordpreventie

Andere pijlers

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?