Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Suïcidepreventie jongvolwassenen: wat kunt u doen?

Het aantal suïcides onder jongeren en jongvolwassenen neemt toe. Op dit moment verliezen we per maand gemiddeld een klaslokaal aan jongeren en jongvolwassenen (25,6) door zelfdoding. Het is zelfs de nummer één doodsoorzaak onder hen. De cijfers zijn zeer zorgwekkend, met name onder jongvolwassenen, en vragen om meer inspanningen om deze trend te keren.

Alleen samen kunnen we het aantal suïcides onder jongvolwassenen terugdringen. Daarom roepen we iedereen op om mee te helpen. Er zijn gelukkig al veel goede initiatieven die werken. Maar het bereik kan groter. Op deze pagina hebben we veel initiatieven gebundeld en kunt u eenvoudig aansluiten.

Zo dringen we het aantal suïcides onder jongvolwassenen terug

Onze aanpak is gebaseerd op drie uitgangspunten:

 1. Suïcidepreventie zit in alle haarvaten van de maatschappij. Iedereen kan meehelpen. Denk  aan de docent, gemeenteambtenaar, voetbaltrainer, huisarts, werkgever en goede vriend.
 2. We benutten optimaal wat er al is, zodat organisaties het wiel niet zelf hoeven uit te vinden. Er zijn veel goede initiatieven die werken, maar nog niet overal ingezet worden. Samen kunnen we het bereik vergroten.
 3. We zetten ons samen met jongvolwassenen in voor de jongvolwassenen.

De vier veranderdoelen

Ons uiteindelijke doel is het aantal suïcides en suïcidepogingen onder jongvolwassenen in Nederland terug te dringen. Om deze ambitie te realiseren, werken we met vier veranderdoelen, die rechts in de trechter te zien zijn: 

 1. Brede mentale weerbaarheid versterken
 2. Durven en leren praten over mentale problemen en suïcidale gedachten
 3. Bij risicogroepen doorvragen en helpen hulp te zoeken bij suïcidaliteit
 4. Effectieve zorg bieden bij suïcidaliteit

 

Het eerste doel ‘brede mentale weerbaarheid versterken’ richt zich op alle jongvolwassenen. De andere doelen richten zich op een steeds specifiekere doelgroep. Zo richt het vierde doel ‘effectieve zorg bieden bij suïcidaliteit’ zich op de groep jongvolwassenen die zorg nodig hebben. Aan de eerste drie veranderdoelen kan iedere organisatie bijdragen, aan het laatste veranderdoel alleen organisaties in de zorg. 

Lees meer over de kenmerken van jongvolwassenen die zijn overleden door suïcide of jongvolwassenen met suïcidale gedachten.

Bekijk hier het webinar

Helpt u mee?

Helpt u of uw organisatie ook mee om suïcide onder jongvolwassenen terug te dringen? Bekijk in onderstaand overzicht welke initiatieven er zijn en waar u bij aan kunt sluiten. Alle initiatieven helpen om het uiteindelijke doel te bereiken.

Hoe werkt het overzicht?

 1. In de bovenste rij van de tabel staan de veranderdoelen. Hoe meer naar links in het overzicht, hoe universeler de preventie. Hoe meer naar rechts, hoe specifieker de preventie. De eerste drie veranderdoelen zijn geschikt voor iedere organisatie. Het laatste veranderdoel is alleen geschikt voor organisaties in de zorg. 
 2. Onder de veranderdoelen staan de subdoelen. Als u op een subdoel gaat staan, verschijnen de bijbehorende initiatieven en leest u hoe u kunt bijdragen.
 3. Heeft u een initiatief gevonden waar u zich bij wilt aansluiten? Deel het met ons via samenmindersuicide@113.nl en vorm een voorbeeld voor andere organisaties!

 

Mist u een initiatief? Laat het ons weten door contact op te nemen met samenmindersuicide@113.nl

 

* Makkelijk toepasbare training

Deze organisaties doen al mee:

Universiteit Leiden doet mee met de Ik Zie Je campagne en heeft een gespreksbankje geplaatst. Lees hier het hele artikel.

Cijfers en achtergrondinformatie: steeds meer jongvolwassenen overlijden door suïcide

De Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS) constateerde zowel in 2021 als in 2022 dat de incidentie van suïcide onder jongeren tot 30 jaar hoger lag dan in voorgaande jaren. Onder deze doelgroep neemt het aantal suïcides al jarenlang toe. Nadere bestudering van de cijfers laat zien dat het om jongvolwassenen (20-30 jaar) gaat, met name jongvolwassen mannen.

Onderzoek 113 Zelfmoordpreventie onder jongvolwassenen

De afdeling onderzoek van 113 Zelfmoordpreventie heeft in 2022 een spoedonderzoek verricht naar de kenmerken van jongvolwassenen (20 tot 30 jaar) die recent (2021-2022) om het leven zijn gekomen door suïcide en jongvolwassenen die kampen met suïcidale gedachten. De resultaten zijn hieronder samengevat. Als vervolg op dit onderzoek heeft 113 Zelfmoordpreventie in 2023 een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar suïcidaliteit onder jongvolwassenen. De aanbevelingen luiden als volgt: 

1. Praat met jongvolwassenen over hoe zij zich voelen en bied hen laagdrempelige hulp 

2. Informeer jongvolwassenen over hulpmogelijkheden bij suïcidaal gedrag en sluit professionele hulpverlening beter aan bij de behoeften 

3. Verbeter de mentale weerbaarheid en bied perspectief en zingeving 

4. Vergroot de sociale media wijsheid en gebruik sociale media voor de verspreiding van suïcidepreventie initiatieven.

Lees hier de rapportage 

Kenmerken van jongvolwassenen die zijn overleden door suïcide

factsheet_1

66% van alle jongvolwassenen die in 2021 overleden zijn door suïcide valt onder één van de volgende drie subgroepen:

 1. Thuiswonende jongvolwassenen. Deze groep is gemiddeld jonger en heeft een relatief laag zorggebruik.
 2. Jongvolwassenen met een bijstandsuitkering. Deze jongvolwassenen wonen vaker alleen, vallen vaker uit op school (veelal MBO) en maken bijna allen gebruik van specialistische GGZ.
 3. Jongvolwassenen met een Wajonguitkering. Deze groep is ouder en vaker vrouw. Deze jongvolwassenen zijn vaker (kinderen van) migranten en hebben zeer hoge somatische en psychische zorgkosten.

 

Kenmerken van jongvolwassenen met actuele suïcidale gedachten

factsheet

Netwerkbijeenkomst 8 juni 2023 met toespraak van Staatssecretaris Maarten van Ooijen

Op 8 juni vond er een bijeenkomst plaats met verschillende organisaties die contact hebben met jongvolwassenen. Het doel van deze bijeenkomst was om gezamenlijk de problematiek en mogelijke oplossingen te bespreken. Het hoofddoel was om ervoor te zorgen dat het suïcidecijfer onder jongvolwassenen wordt verlaagd, waarbij elke organisatie acties zou ondernemen om dit te bereiken. Staatssecretaris Maarten van Ooijen sprak de deelnemers toe via een videoboodschap en benadrukte het belang van gezamenlijke inzet en actie van alle betrokkenen.

Meedoen aan publiekscampagnes gericht op algemene mentale thema's, zoals eenzaamheid, geldzorgen, prestatiedruk

U kunt bijdragen door campagnes gericht op jongvolwassenen te verspreiden, bekend te maken of aan te sluiten. Enkele campagnes zijn:

Inzetten van* van de online ‘VraagMaar training in gesprek met jongeren/jongvolwassenen’

In de gratis online training leren deelnemers hoe ze het gesprek met een jongere kunnen voeren over gedachten aan zelfdoding en daarmee mogelijk iemand kunnen helpen. U kunt bijdragen door de training te volgen en te verspreiden. Bijvoorbeeld door ouders van jongvolwassenen en anderen die in contact komen met jongvolwassenen te vragen de training te volgen.

Inzetten van de leidraad: suïcidepreventie jongeren, een netwerkbrede werkwijze in het gehele zorgdomein

Als zorgorganisatie kunt u bijdragen door de ‘leidraad suïcidepreventie jongeren, een netwerkbrede werkwijze’ te implementeren (zowel geldig voor 18- als 18+). U kunt onder andere:

 • Alle professionals een suïcidepreventie training laten volgen en voldoende tijd geven voor reflectie
 • Samen met alle cliënten die kampen met suïcidaliteit een GEZAMENLIJK signaleringsplan en veiligheidsplan maken
 • Naasten actief betrekken
 • In domeinoverstijgende netwerken samenwerken
 • Bij alle cliënten suïcidaliteit inventariseren

Behandeling richten op zowel de suïcidaliteit als de onderliggende problematiek .

Inzetten van universele preventielessen

U kunt bijdragen door als school, gemeente of (sport)organisatie algemene preventielessen te geven aan jongeren. Enkele organisaties die dit aanbieden zijn:

 • Expex biedt diverse workshops aan gericht op diverse onderwerpen
 • Braive@School geeft universele lessen op scholen over mentale gezondheid. Ook delen zij lessen op instagram
 • Onbesproken heeft diverse podcasts over mentale gezondheid
 • De online grip op je dip cursus biedt handvatten om uit een dip te komen
 • Een programma over sociale media vanuit Kikid
 • Het Trimbos biedt een overzicht van beschikbare interventies en de effectiviteit. Dit overzicht komt wel uit 2016, waardoor deze niet geheel volledig is. Zie bladzijde 10 en 11 .
 • Het programma ‘Bovenkamer van museum van de geest’ leert jongeren inzicht te krijgen in hun gedachtenpatronen en gevoelens middels digitale games.
 • Het Rots en Water programma richt zich op leerlingen van 9 tot en met 18 jaar in het primair onderwijs (PO). De methode gaat om het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties. Het doel is dat leerlingen zichzelf leren kennen en leren omgaan met de ander op een positieve manier.
 • Strijkplank poëzie nodigt jonge mannen uit om te praten over hun gevoelens. Ze doen dat via voorstellingen en hebben een boek geschreven.

Meedoen aan publiekscampagnes gericht op het doorbekreken van het taboe om te praten over zelfdoding

Inzetten van Gatekeepertraining in de organisatie*

U kunt bijdragen door zoveel mogelijk mensen in uw organisatie die contact hebben met jongvolwassenen op te leiden als gatekeeper. Bekijk het trainingsaanbod voor gatekeepers van 113 Zelfmoordpreventie.

Inzetten van overbrugging van wachttijd via de Eigen Kracht Centrale

Als iemand met suïcidale gedachten aanklopt voor hulpverlening is er vaak een wachttijd voor de behandeling kan beginnen. Maar het risico van wachten en niets doen is groot. Als gemeente kunt u helpen de wachttijd te overbruggen door een contract sluiten met de Eigen Kracht Centrale en dit bekend te maken bij zorgprofessionals. De Eigen Kracht Centrale helpt mensen in moeilijke situaties om de eigen regie te pakken door met hun netwerk een plan te maken.

Vergroten van veiligheid op sociale media

U kunt bijdragen door meer awareness te creëren over de voor- en nadelen van sociale media.

Vergroten van vindbaarheid laagdrempelige (online) organisaties

U kunt bijdragen door laagdrempelige organisaties bekend te maken bij jongvolwassen en initiatieven in de regio op te zetten of te ondersteunen.

 • Brainwiki en jongerenhulp online geven een overzicht van laagdrempelige online organisaties, gericht op diverse problemen
 • De inloopalliantie is een samenwerkingsverband van diverse organisaties die een landelijke dekking willen organiseren met laagdrempelige inloopmogelijkheden waar jongeren hun mentale gezondheid kunnen versterken
 • Laagdrempelige contactpunten kunnen ook gericht zijn op alle jongvolwassenen, zoals bijvoorbeeld Campus Uden, of specifiek op jongvolwassenen met suïcidaliteit, zoals bijvoorbeeld Letztalk.Online.
 • Wilt u weten welke initiatieven er in uw gemeente zijn? Neem dan contact op met het wijkteam in uw gemeente

Doen van verder onderzoek gericht op het identificeren van de risicogroepen

U kunt bijdragen door zich bewust te zijn van de risicofactoren en extra alert te zijn bij de jongeren en jongvolwassenen die binnen de risicogroep vallen. Welke onderzoeken zijn relevant?

Aansluiten bij de communicatiemiddelen van de doelgroep

Als zorginstelling kunt u bijdragen door aan te sluiten bij de communicatiemiddelen van de doelgroep. Maak bijvoorbeeld gebruik van:

Versterken en verspreiden van hoopgevende verhalen via (sociale) media

Houd Moed is een online platform voor iedereen die te maken heeft (gehad) met zelfdoding. Het platform publiceert hoopvolle verhalen van mensen die ooit kampte met suïcidaliteit. U kunt bijdragen door Houd Moed te verspreiden onder jongvolwassenen.

Hulp inkopen en beschikbaar stellen

Als (grote) werkgeversorganisatie kunt u afspraken maken met instanties die laagdrempelige toegang tot psychologen geven. Wanneer een jongvolwassen medewerker mentale problemen ervaart, kan deze laagdrempelige zorg mogelijk voldoende zijn of de wachtlijstperiode tot de reguliere zorg overbruggen. Het kan gaan om specifieke trainingen, zoals examentraining, of individuele begeleiding.

Verwijzen naar website voor jonge nabestaanden van zelfdoding

Kent u jongvolwassenen die nabestaanden zijn van zelfdoding? Dan kunt u hen wijzen naar www.stilgeweest.nl of www.toenwashetstil.nl. Deze websites bieden informatie en verhalen van jongeren en volwassenen die lotgenoten zijn. Ze behandelen rouw na zelfdoding, zodat nabestaanden zich minder alleen voelen. Uiteindelijk heeft dit een (bewezen) preventieve werking op verdere zelfdodingen.

Verwijzen naar website voor jonge nabestaanden van zelfdoding

U kunt bijdragen door het gesprek aan te blijven gaan met jongvolwassenen die iemand hebben verloren aan zelfdoding. U kunt ze onder andere verwijzen naar de website Stilgeweest, gericht op jonge nabestaanden van zelfdoding

Bieden van handvatten aan onderwijsinstellingen voor beleid rond suïcidepreventie

Als school kunt u bijdragen door te zorgen dat er een suïcidepreventie- en postventie protocol is. Bekijk de materialen die specifiek zijn ontwikkeld om onderwijsinstellingen hierin te ondersteunen.

Inzetten van selectieve preventielessen

Ook kunt u als school bijdragen door een van onderstaande programma’s te implementeren. Sommige programma’s zijn eenvoudiger te implementeren dan anderen. Zo vraagt STORM meer tijd, maar u kunt wel alvast starten met een aantal onderdelen van het programma.

 • STORM is een wetenschappelijk onderbouwde, preventieve aanpak die tot doel heeft een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn 
 • Geestkracht is gericht op het ondersteunen van jongeren met een psychische kwetsbaarheid
 • MAZL van NJC richt zich op de jongeren die frequent verzuimen op het MB

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?