Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

SUPRANET Community: Suïcidepreventie Actienetwerk

sUÏCIDEPREVENTIE in de wijk

Meike Baretta

Kwartiermaker supranet community
113 zelfmoordpreventie

SUPRANET Community: Suïcidepreventie Actienetwerk

60% van de mensen die overlijdt door suïcide was niet in zicht van de zorg. Succesvolle suïcidepreventie werkt daarom alleen in een zogeheten community-aanpak. Met de Supranet Community-aanpak werken verschillende betrokkenen binnen en buiten de zorg intensief samen aan een lokaal vangnet. Denk aan familie en naasten, GGD’en, de wijk- of buurtteams, huisartsen, scholen, politie, (sport)verenigingen en GGZ-instellingen. Maar ook de vervoers- en sociaaleconomische sector.

Het Supranet Community-model is ontwikkeld en onderzocht door de European Alliance Against Depression (EAAD) en inmiddels in meer dan 119 regio’s toegepast. In Duitsland heeft dit programma in twee jaar tijd geleid tot 32% vermindering van suïcidepogingen en suïcides.

De aanpak richt zich op vier pijlers

In Nederland maken 12 regio’s deel uit van het Suïcidepreventie Actienetwerk (Supranet). Volgens internationaal voorbeeld richt de aanpak zich op vier pijlers:

 1. Publiekscampagne om het taboe op praten over suïcidale gedachten weg te nemen. Daarnaast willen we mensen aanmoedigen bij anderen te informeren naar suïcidale gedachten. Dat doen we via allerlei communicatiemiddelen. Denk aan folders, films, events, social media, lokale kranten en lokale televisiezenders.
 2. Trainen van mensen buiten de zorg in het herkennen van- en omgaan met suïcidaal gedrag. Onder andere op scholen, in welzijnsorganisaties, in kerken, in wijkteams, in bedrijven en bij sportverenigingen.
 3. Specifieke, kwetsbare risicogroepen actief benaderen voor hulp. Enerzijds mensen (met name mannen) van middelbare leeftijd met een arbeidsongeschiktheids- of bijstandsuitkering. Anderzijds jongeren tussen de 12 en de 25 jaar (waaronder LHBTI-jongeren).
 4. Versterken van suïcidepreventie in de huisartspraktijk. Beter signaleren, bespreken, diagnosticeren en adequaat behandelen of verwijzen van suïcidaal gedrag. Inclusief afspraken met ketenpartners over warme overdracht en intercollegiaal overleg in het wijkteam, ziekenhuis en GGZ (crisisdienst).
 
Wat willen we bereiken?
 
Veel kleine acties met veel mensen zorgen voor een grote impact. Samen bouwen we aan een vangnet met als missie dat niemand radeloos en eenzaam sterft.
 
Webinar: suïcidepreventie- integrale aanpak op mentale gezondheid, eenzaamheid en sociaal domein
 
Op donderdag 25 mei om 12.00 uur vindt het webinar plaatst. In dit webinar word je bijgepraat door wethouders uit Arnhem, Hoorn en Ede over het succesvolle suïcidepreventiemodel zoals dat in 12 regio’s draait. Je hoort meer over inspirerende praktijkvoorbeelden en krijgt praktische handvatten. Deze preventie werkt én versterkt andere beleidsterreinen. Je kunt je hier inschrijven of aangeven dat je het webinar later wil terugkijken. 
 
Wil je meer weten over lokale suïcidepreventie voor gemeenten en het daarbij behorende stappenplan? Lees meer
 
 

Over Meike Baretta

Meike werkt als Kwartiermaker Supranet Community bij 113 Zelfmoordpreventie en helpt regio’s in Nederland met de voorbereiding, implementatie en evaluatie van deze suïcidepreventieaanpak. Van huis uit is ze jurist. Ze heeft internationaal milieurecht gestudeerd om campagne te voeren voor een groenere wereld. Jarenlang werkte ze bij Greenpeace en andere milieuorganisaties. 113 is als organisatie heel vergelijkbaar: allemaal gedreven, enthousiaste mensen, die aan de kant van de hoop staan. Samen maken we het verschil.

“Met verschillende betrokkenen binnen en buiten de zorg werken we intensief samen aan een lokaal vangnet”

Relevante links

Wil je starten met een SUPRANET Community in jouw gemeente of regio? Kijk voor meer informatie op 113.nl

SUPRANET Community onderzoeksartikel 

Betrokken partners

Deze organisaties zijn betrokken bij dit project.

Inzetten van selectieve preventielessen

Ook kunt u als school bijdragen door een van onderstaande programma’s te implementeren. Sommige programma’s zijn eenvoudiger te implementeren dan anderen. Zo vraagt STORM meer tijd, maar u kunt wel alvast starten met een aantal onderdelen van het programma.

 • STORM is een wetenschappelijk onderbouwde, preventieve aanpak die tot doel heeft een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn 
 • Geestkracht is gericht op het ondersteunen van jongeren met een psychische kwetsbaarheid
 • MAZL van NJC richt zich op de jongeren die frequent verzuimen op het MB

Hulp inkopen en beschikbaar stellen

Als (grote) werkgeversorganisatie kunt u afspraken maken met instanties die laagdrempelige toegang tot psychologen geven. Wanneer een jongvolwassen medewerker mentale problemen ervaart, kan deze laagdrempelige zorg mogelijk voldoende zijn of de wachtlijstperiode tot de reguliere zorg overbruggen. Het kan gaan om specifieke trainingen, zoals examentraining, of individuele begeleiding.

Aansluiten bij de communicatiemiddelen van de doelgroep

Als zorginstelling kunt u bijdragen door aan te sluiten bij de communicatiemiddelen van de doelgroep. Maak bijvoorbeeld gebruik van:

Inzetten van overbrugging van wachttijd via de Eigen Kracht Centrale

Als iemand met suïcidale gedachten aanklopt voor hulpverlening is er vaak een wachttijd voor de behandeling kan beginnen. Maar het risico van wachten en niets doen is groot. Als gemeente kunt u helpen de wachttijd te overbruggen door een contract sluiten met de Eigen Kracht Centrale en dit bekend te maken bij zorgprofessionals. De Eigen Kracht Centrale helpt mensen in moeilijke situaties om de eigen regie te pakken door met hun netwerk een plan te maken.

Inzetten van de leidraad: suïcidepreventie jongeren, een netwerkbrede werkwijze in het gehele zorgdomein

Als zorgorganisatie kunt u bijdragen door de ‘leidraad suïcidepreventie jongeren, een netwerkbrede werkwijze’ te implementeren (zowel geldig voor 18- als 18+). U kunt onder andere:

 • Alle professionals een suïcidepreventie training laten volgen en voldoende tijd geven voor reflectie
 • Samen met alle cliënten die kampen met suïcidaliteit een GEZAMENLIJK signaleringsplan en veiligheidsplan maken
 • Naasten actief betrekken
 • In domeinoverstijgende netwerken samenwerken
 • Bij alle cliënten suïcidaliteit inventariseren

Behandeling richten op zowel de suïcidaliteit als de onderliggende problematiek .

Bieden van handvatten aan onderwijsinstellingen voor beleid rond suïcidepreventie

Als school kunt u bijdragen door te zorgen dat er een suïcidepreventie- en postventieprotocol is. Bekijk de materialen die specifiek zijn ontwikkeld om onderwijsinstellingen hierin te ondersteunen.

Doen van verder onderzoek gericht op het identificeren van de risicogroepen

U kunt bijdragen door zich bewust te zijn van de risicofactoren en extra alert te zijn bij de jongeren en jongvolwassenen die binnen de risicogroep vallen. Welke onderzoeken zijn relevant?

Inzetten van Gatekeepertraining in de organisatie*

U kunt bijdragen door zoveel mogelijk mensen in uw organisatie die contact hebben met jongvolwassenen op te leiden als gatekeeper. Bekijk het trainingsaanbod voor gatekeepers van 113 Zelfmoordpreventie.

Verwijzen naar website voor jonge nabestaanden van zelfdoding

U kunt bijdragen door het gesprek aan te blijven gaan met jongvolwassenen die iemand hebben verloren aan zelfdoding. U kunt ze onder andere verwijzen naar de website Stilgeweest, gericht op jonge nabestaanden van zelfdoding

Versterken en verspreiden van hoopgevende verhalen via (sociale) media

Houd Moed is een online platform voor iedereen die te maken heeft (gehad) met zelfdoding. Het platform publiceert hoopvolle verhalen van mensen die ooit kampte met suïcidaliteit. U kunt bijdragen door Houd Moed te verspreiden onder jongvolwassenen.

Vergroten van vindbaarheid laagdrempelige (online) organisaties

U kunt bijdragen door laagdrempelige organisaties bekend te maken bij jongvolwassen en initiatieven in de regio op te zetten of te ondersteunen.

 • Brainwiki en jongerenhulp online geven een overzicht van laagdrempelige online organisaties, gericht op diverse problemen
 • De inloopalliantie is een samenwerkingsverband van diverse organisaties die een landelijke dekking willen organiseren met laagdrempelige inloopmogelijkheden waar jongeren hun mentale gezondheid kunnen versterken
 • Laagdrempelige contactpunten kunnen ook gericht zijn op alle jongvolwassenen, zoals bijvoorbeeld Campus Uden, of specifiek op jongvolwassenen met suïcidaliteit, zoals bijvoorbeeld Letztalk.Online.
 • Wilt u weten welke initiatieven er in uw gemeente zijn? Neem dan contact op met het wijkteam in uw gemeente

Meedoen aan publiekscampagnes gericht op het doorbekreken van het taboe om te praten over zelfdoding

Inzetten van* van de online ‘VraagMaar training in gesprek met jongeren/jongvolwassenen’

In de gratis online training leren deelnemers hoe ze het gesprek met een jongere kunnen voeren over gedachten aan zelfdoding en daarmee mogelijk iemand kunnen helpen. U kunt bijdragen door de training te volgen en te verspreiden. Bijvoorbeeld door ouders van jongvolwassenen en anderen die in contact komen met jongvolwassenen te vragen de training te volgen.

Vergroten van veiligheid op sociale media

U kunt bijdragen door meer awareness te creëren over de voor- en nadelen van sociale media.

Inzetten van universele preventielessen

U kunt bijdragen door als school, gemeente of (sport)organisatie algemene preventielessen te geven aan jongeren. Enkele organisaties die dit aanbieden zijn:

 • Expex biedt diverse workshops aan gericht op diverse onderwerpen
 • Braive@School geeft universele lessen op scholen over mentale gezondheid. Ook delen zij lessen op instagram
 • Onbesproken heeft diverse podcasts over mentale gezondheid
 • De online grip op je dip cursus biedt handvatten om uit een dip te komen
 • Een programma over sociale media vanuit Kikid
 • Het Trimbos biedt een overzicht van beschikbare interventies en de effectiviteit. Dit overzicht komt wel uit 2016, waardoor deze niet geheel volledig is. Zie bladzijde 10 en 11 .
 • Het programma ‘Bovenkamer van museum van de geest’ leert jongeren inzicht te krijgen in hun gedachtenpatronen en gevoelens middels digitale games.
 • Het Rots en Water programma richt zich op leerlingen van 9 tot en met 18 jaar in het primair onderwijs (PO). De methode gaat om het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties. Het doel is dat leerlingen zichzelf leren kennen en leren omgaan met de ander op een positieve manier.
 • Strijkplank poëzie nodigt jonge mannen uit om te praten over hun gevoelens. Ze doen dat via voorstellingen en hebben een boek geschreven.

Meedoen aan publiekscampagnes gericht op algemene mentale thema's, zoals eenzaamheid, geldzorgen, prestatiedruk

U kunt bijdragen door campagnes gericht op jongvolwassenen te verspreiden, bekend te maken of aan te sluiten. Enkele campagnes zijn:

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?