Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Nu beschikbaar: Adviesnota Ervaringsdeskundigheid bij suïcidaliteit

Nieuws

24 maart 2023

Ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid kunnen een levensreddend middel zijn bij suïcidaliteit, maar worden helaas nog beperkt ingezet. De nieuwe ‘Adviesnota Ervaringsdeskundigheid bij suïcidaliteit’ heeft als doel om de inzet van ervaringsdeskundigen bij suïcidaliteit in de GGZ en het sociaal domein te bevorderen. De Adviesnota werd vandaag, in de week van de psychiatrie, door auteurs Antwan Wiersma en Rita van Maurik overhandigd aan Remco de Winter, geneesheer-directeur van GGZ Rivierduinen, en ervaringsdeskundige Daniëlle Steentjes. De nota komt voort uit de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025.

“Ondanks alle professionele kennis, deskundigheid, positieve intenties, inzet en betrokkenheid van de professionele hulpverleners kan de behandeling van suïcidaliteit in de GGZ beter. Daarom is deze Adviesnota hard nodig”, aldus Koos de Boed, landelijk coördinator van Stichting Suïcide Preventie Centrum. “Ervaringsdeskundigheid zou een duidelijke plek moeten krijgen in het behandelproces van suïcidaliteit. Er wordt namelijk iets gemist in de behandeling en dat is steun bij herstel vanuit gedeelde ervaring. De ervaringsdeskundige kan hierin de onmisbare schakel vormen.”

Hoe is de Adviesnota tot stand gekomen?
De ‘Adviesnota Ervaringsdeskundigheid bij suïcidaliteit’ is ontwikkeld door auteurs Antwan Wiersma, initiatiefnemer van stichting Aurora en voorzitter van de Coalitie Nabestaandenzorg Suïcide, en Rita van Maurik, familie ervaringsdeskundige (forensische) GGZ. De auteurs maakten gebruik van de expertise en ervaringen van een brede en divers samengestelde kerngroep van cliënt- en naastenervaringsdeskundigen, hulpverleners, behandelaars en mensen met betrokkenheid bij- en kennis over het thema ervaringsdeskundigheid. Centraal staat de professionele inzet van ervaringskennis in de samenwerking tussen cliënt, naasten* en professional.

Inhoud van de Adviesnota
De Adviesnota gaat in op de definitie van ervaringsdeskundigheid en de cultuurverandering die nodig is in het denken en handelen van GGZ instellingen en het sociaal domein. Belangrijke voorwaarde is dat er in organisaties en teams vrije ruimte aanwezig is om ervaringskennis effectief in te zetten. De Adviesnota behandelt ook de mogelijkheden tot financiering voor het verder ontwikkelen en borgen van de inzet van ervaringsdeskundigen. Zowel in de GGZ als in het sociaal domein. Tot slot biedt het manifest een breder perspectief op het opleiden en trainen van ervaringsdeskundigen.

Auteur Antwan Wiersma over de Adviesnota: “Een mens met suïcidale gedachten ervaart ontwrichting en lijdensdruk in zijn of haar leven. Het zou dan vanzelfsprekend moeten zijn ervaringsdeskundigen te betrekken in het proces om verbinding te maken met het perspectief van de lijdensdruk die aanwezig is.

Project NESP
De Adviesnota komt voort uit een project van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025. Het project Netwerk Ervaringsdeskundigheid Suïcide Preventie (NESP) van de stichting Suïcide Preventie Centrum dient als basis voor een groep ervaringsdeskundigen die inzetbaar is bij suïcidaliteit op locatie (crisis, voorlichting, ondersteuning). De Adviesnota is onderdeel van deze ontwikkeling, maar is ook breder inzetbaar als een manifest om ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid als levensreddend middel in te zetten bij suïcidaliteit.

De Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De Landelijke Agenda Suïcidepreventie is een netwerkaanpak van partijen die gedreven zijn om samen, domein overstijgend suïcidepreventie verder te brengen. Met elkaar vormen deze partijen de beweging “Samen Minder Suïcide”. Kijk voor meer informatie en alle andere projecten op www.samenmindersuicide.nl.

Bekijk de Adviesnota Ervaringsdeskundigheid bij suïcidaliteit.

* We gebruiken hier de term ‘naasten’, die de focus richt op de directe betrokkenen van de cliënt. Vaak wordt er ook gesproken over ‘netwerk’, een term die een groter bereik heeft dan ‘naasten’. In de LHBTIQ+ gemeenschap gebruikt men de term ‘chosen family’. Deze ‘gekozen familie’ is een breed netwerk, heeft heel veel kennis van wat er aan de hand is.

Inzetten van selectieve preventielessen

Ook kunt u als school bijdragen door een van onderstaande programma’s te implementeren. Sommige programma’s zijn eenvoudiger te implementeren dan anderen. Zo vraagt STORM meer tijd, maar u kunt wel alvast starten met een aantal onderdelen van het programma.

 • STORM is een wetenschappelijk onderbouwde, preventieve aanpak die tot doel heeft een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn 
 • Geestkracht is gericht op het ondersteunen van jongeren met een psychische kwetsbaarheid
 • MAZL van NJC richt zich op de jongeren die frequent verzuimen op het MB

Hulp inkopen en beschikbaar stellen

Als (grote) werkgeversorganisatie kunt u afspraken maken met instanties die laagdrempelige toegang tot psychologen geven. Wanneer een jongvolwassen medewerker mentale problemen ervaart, kan deze laagdrempelige zorg mogelijk voldoende zijn of de wachtlijstperiode tot de reguliere zorg overbruggen. Het kan gaan om specifieke trainingen, zoals examentraining, of individuele begeleiding.

Aansluiten bij de communicatiemiddelen van de doelgroep

Als zorginstelling kunt u bijdragen door aan te sluiten bij de communicatiemiddelen van de doelgroep. Maak bijvoorbeeld gebruik van:

Inzetten van overbrugging van wachttijd via de Eigen Kracht Centrale

Als iemand met suïcidale gedachten aanklopt voor hulpverlening is er vaak een wachttijd voor de behandeling kan beginnen. Maar het risico van wachten en niets doen is groot. Als gemeente kunt u helpen de wachttijd te overbruggen door een contract sluiten met de Eigen Kracht Centrale en dit bekend te maken bij zorgprofessionals. De Eigen Kracht Centrale helpt mensen in moeilijke situaties om de eigen regie te pakken door met hun netwerk een plan te maken.

Inzetten van de leidraad: suïcidepreventie jongeren, een netwerkbrede werkwijze in het gehele zorgdomein

Als zorgorganisatie kunt u bijdragen door de ‘leidraad suïcidepreventie jongeren, een netwerkbrede werkwijze’ te implementeren (zowel geldig voor 18- als 18+). U kunt onder andere:

 • Alle professionals een suïcidepreventie training laten volgen en voldoende tijd geven voor reflectie
 • Samen met alle cliënten die kampen met suïcidaliteit een GEZAMENLIJK signaleringsplan en veiligheidsplan maken
 • Naasten actief betrekken
 • In domeinoverstijgende netwerken samenwerken
 • Bij alle cliënten suïcidaliteit inventariseren

Behandeling richten op zowel de suïcidaliteit als de onderliggende problematiek .

Bieden van handvatten aan onderwijsinstellingen voor beleid rond suïcidepreventie

Als school kunt u bijdragen door te zorgen dat er een suïcidepreventie- en postventie protocol is. Bekijk de materialen die specifiek zijn ontwikkeld om onderwijsinstellingen hierin te ondersteunen.

Doen van verder onderzoek gericht op het identificeren van de risicogroepen

U kunt bijdragen door zich bewust te zijn van de risicofactoren en extra alert te zijn bij de jongeren en jongvolwassenen die binnen de risicogroep vallen. Welke onderzoeken zijn relevant?

Inzetten van Gatekeepertraining in de organisatie*

U kunt bijdragen door zoveel mogelijk mensen in uw organisatie die contact hebben met jongvolwassenen op te leiden als gatekeeper. Bekijk het trainingsaanbod voor gatekeepers van 113 Zelfmoordpreventie.

Verwijzen naar website voor jonge nabestaanden van zelfdoding

U kunt bijdragen door het gesprek aan te blijven gaan met jongvolwassenen die iemand hebben verloren aan zelfdoding. U kunt ze onder andere verwijzen naar de website Stilgeweest, gericht op jonge nabestaanden van zelfdoding

Versterken en verspreiden van hoopgevende verhalen via (sociale) media

Houd Moed is een online platform voor iedereen die te maken heeft (gehad) met zelfdoding. Het platform publiceert hoopvolle verhalen van mensen die ooit kampte met suïcidaliteit. U kunt bijdragen door Houd Moed te verspreiden onder jongvolwassenen.

Vergroten van vindbaarheid laagdrempelige (online) organisaties

U kunt bijdragen door laagdrempelige organisaties bekend te maken bij jongvolwassen en initiatieven in de regio op te zetten of te ondersteunen.

 • Brainwiki en jongerenhulp online geven een overzicht van laagdrempelige online organisaties, gericht op diverse problemen
 • De inloopalliantie is een samenwerkingsverband van diverse organisaties die een landelijke dekking willen organiseren met laagdrempelige inloopmogelijkheden waar jongeren hun mentale gezondheid kunnen versterken
 • Laagdrempelige contactpunten kunnen ook gericht zijn op alle jongvolwassenen, zoals bijvoorbeeld Campus Uden, of specifiek op jongvolwassenen met suïcidaliteit, zoals bijvoorbeeld Letztalk.Online.
 • Wilt u weten welke initiatieven er in uw gemeente zijn? Neem dan contact op met het wijkteam in uw gemeente

Meedoen aan publiekscampagnes gericht op het doorbekreken van het taboe om te praten over zelfdoding

Inzetten van* van de online ‘VraagMaar training in gesprek met jongeren/jongvolwassenen’

In de gratis online training leren deelnemers hoe ze het gesprek met een jongere kunnen voeren over gedachten aan zelfdoding en daarmee mogelijk iemand kunnen helpen. U kunt bijdragen door de training te volgen en te verspreiden. Bijvoorbeeld door ouders van jongvolwassenen en anderen die in contact komen met jongvolwassenen te vragen de training te volgen.

Vergroten van veiligheid op sociale media

U kunt bijdragen door meer awareness te creëren over de voor- en nadelen van sociale media.

Inzetten van universele preventielessen

U kunt bijdragen door als school, gemeente of (sport)organisatie algemene preventielessen te geven aan jongeren. Enkele organisaties die dit aanbieden zijn:

 • Expex biedt diverse workshops aan gericht op diverse onderwerpen
 • Braive@School geeft universele lessen op scholen over mentale gezondheid. Ook delen zij lessen op instagram
 • Onbesproken heeft diverse podcasts over mentale gezondheid
 • De online grip op je dip cursus biedt handvatten om uit een dip te komen
 • Een programma over sociale media vanuit Kikid
 • Het Trimbos biedt een overzicht van beschikbare interventies en de effectiviteit. Dit overzicht komt wel uit 2016, waardoor deze niet geheel volledig is. Zie bladzijde 10 en 11 .
 • Het programma ‘Bovenkamer van museum van de geest’ leert jongeren inzicht te krijgen in hun gedachtenpatronen en gevoelens middels digitale games.
 • Het Rots en Water programma richt zich op leerlingen van 9 tot en met 18 jaar in het primair onderwijs (PO). De methode gaat om het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties. Het doel is dat leerlingen zichzelf leren kennen en leren omgaan met de ander op een positieve manier.
 • Strijkplank poëzie nodigt jonge mannen uit om te praten over hun gevoelens. Ze doen dat via voorstellingen en hebben een boek geschreven.

Meedoen aan publiekscampagnes gericht op algemene mentale thema's, zoals eenzaamheid, geldzorgen, prestatiedruk

U kunt bijdragen door campagnes gericht op jongvolwassenen te verspreiden, bekend te maken of aan te sluiten. Enkele campagnes zijn:

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?