Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Nieuwe projecten goedgekeurd en van start gegaan

Nieuws

1 juni 2023

In een belangrijke ontwikkeling op het gebied van suïcidepreventie in Nederland zijn diverse nieuwe projecten van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie goedgekeurd en officieel van start gegaan. Deze projecten – waaronder het inbedden van suïcidepreventie door werkgevers, het landelijk informatiepunt nabestaanden, de inbedding van trainingen suïcidepreventie in de sociaaleconomische sector en de implementatie van een systematische aanpak van suïcidepreventie in de GGZ (SAS GGZ) – vormen een cruciale stap in het verminderen van suïcidecijfers en het bieden van ondersteuning aan mensen die hiermee te maken hebben. Bovendien is de World Suicide Prevention Day, een initiatief dat het bewustzijn over suïcidepreventie vergroot, ook onderdeel van deze nieuwe projecten.

Inbedden suïcidepreventie door werkgevers
Het project ‘Inbedden van suïcidepreventie door werkgevers’ heeft tot doel werkgevers bewust te maken van het belang van suïcidepreventie op de werkvloer. Door trainingen, richtlijnen en tools aan te bieden, wil dit project werkgevers ondersteunen bij het herkennen van signalen en het bieden van hulp aan werknemers die suïcidale gedachten hebben. Het streven is om een veilige en ondersteunende werkomgeving te creëren waarin mentale gezondheid serieus wordt genomen.

Landelijk informatiepunt nabestaanden
Het Landelijk informatiepunt nabestaanden is een initiatief dat gericht is op het bieden van informatie, steun en begeleiding aan mensen die een dierbare hebben verloren door zelfdoding. Dit project heeft tot doel nabestaanden te ondersteunen in hun rouwproces, hen te voorzien van de juiste informatie en hen te verbinden met lotgenoten en professionele hulpverleners. Het informatiepunt fungeert als een centrale bron van steun en begeleiding voor nabestaanden in heel Nederland.

Inbedden trainingen sociaal economische sector
Een ander project is gericht op het inbedden van trainingen in suïcidepreventie in de sociaaleconomische sector. Het doel is om professionals in deze sector, zoals maatschappelijk werkers, jobcoaches en schuldhulpverleners, te trainen in het herkennen van suïcidaliteit en het bieden van passende ondersteuning aan mensen die kwetsbaar zijn. Door de deskundigheid van professionals te vergroten, kunnen zij een waardevolle rol spelen in het voorkomen van zelfdoding binnen deze specifieke context.

Systematische aanpak GGZ
De implementatie van een systematische aanpak van suïcidepreventie in de GGZ (SAS GGZ) is een essentieel project om de zorg voor suïcidale patiënten te verbeteren. Dit project heeft als doel om, eerst als pilot met 5 GGZ-instellingen, uniforme richtlijnen en werkwijzen te ontwikkelen en te implementeren binnen de geestelijke gezondheidszorg. Hierdoor kunnen suïcidale patiënten tijdig worden geïdentificeerd, passende zorg ontvangen en wordt de samenwerking tussen verschillende zorgverleners versterkt.

World Suïcide Prevention Week
Naast deze specifieke projecten is de World Suicide Prevention Week een belangrijk onderdeel van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie. Elk jaar vindt deze week plaats om het bewustzijn over suïcide te vergroten, stigma te verminderen en preventie-inspanningen te bevorderen. In Nederland worden tijdens deze week diverse activiteiten en evenementen georganiseerd om mensen bewust te maken van suïcidepreventie met de boodschap: iedereen kan meehelpen.

Bekijk het complete overzicht van projecten die een vervolg krijgen.

De goedkeuring en start van deze nieuwe projecten en de doorloop van al bestaande projecten benadrukken de voortdurende inzet van de Landelijke Agenda voor Suïcidepreventie om zelfdoding te voorkomen en steun te bieden aan mensen die met suïcidaliteit te maken hebben. De betrokkenheid van diverse sectoren, van werkgevers tot de GGZ, toont het belang van samenwerking en gezamenlijke inspanningen bij het aanpakken van deze complexe kwestie.

Voor meer informatie over de Landelijke Agenda voor Suïcidepreventie en de lopende projecten kunt u terecht op de website samenmindersuicide.nl.

Inzetten van selectieve preventielessen

Ook kunt u als school bijdragen door een van onderstaande programma’s te implementeren. Sommige programma’s zijn eenvoudiger te implementeren dan anderen. Zo vraagt STORM meer tijd, maar u kunt wel alvast starten met een aantal onderdelen van het programma.

 • STORM is een wetenschappelijk onderbouwde, preventieve aanpak die tot doel heeft een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn 
 • Geestkracht is gericht op het ondersteunen van jongeren met een psychische kwetsbaarheid
 • MAZL van NJC richt zich op de jongeren die frequent verzuimen op het MB

Hulp inkopen en beschikbaar stellen

Als (grote) werkgeversorganisatie kunt u afspraken maken met instanties die laagdrempelige toegang tot psychologen geven. Wanneer een jongvolwassen medewerker mentale problemen ervaart, kan deze laagdrempelige zorg mogelijk voldoende zijn of de wachtlijstperiode tot de reguliere zorg overbruggen. Het kan gaan om specifieke trainingen, zoals examentraining, of individuele begeleiding.

Aansluiten bij de communicatiemiddelen van de doelgroep

Als zorginstelling kunt u bijdragen door aan te sluiten bij de communicatiemiddelen van de doelgroep. Maak bijvoorbeeld gebruik van:

Inzetten van overbrugging van wachttijd via de Eigen Kracht Centrale

Als iemand met suïcidale gedachten aanklopt voor hulpverlening is er vaak een wachttijd voor de behandeling kan beginnen. Maar het risico van wachten en niets doen is groot. Als gemeente kunt u helpen de wachttijd te overbruggen door een contract sluiten met de Eigen Kracht Centrale en dit bekend te maken bij zorgprofessionals. De Eigen Kracht Centrale helpt mensen in moeilijke situaties om de eigen regie te pakken door met hun netwerk een plan te maken.

Inzetten van de leidraad: suïcidepreventie jongeren, een netwerkbrede werkwijze in het gehele zorgdomein

Als zorgorganisatie kunt u bijdragen door de ‘leidraad suïcidepreventie jongeren, een netwerkbrede werkwijze’ te implementeren (zowel geldig voor 18- als 18+). U kunt onder andere:

 • Alle professionals een suïcidepreventie training laten volgen en voldoende tijd geven voor reflectie
 • Samen met alle cliënten die kampen met suïcidaliteit een GEZAMENLIJK signaleringsplan en veiligheidsplan maken
 • Naasten actief betrekken
 • In domeinoverstijgende netwerken samenwerken
 • Bij alle cliënten suïcidaliteit inventariseren

Behandeling richten op zowel de suïcidaliteit als de onderliggende problematiek .

Bieden van handvatten aan onderwijsinstellingen voor beleid rond suïcidepreventie

Als school kunt u bijdragen door te zorgen dat er een suïcidepreventie- en postventie protocol is. Bekijk de materialen die specifiek zijn ontwikkeld om onderwijsinstellingen hierin te ondersteunen.

Doen van verder onderzoek gericht op het identificeren van de risicogroepen

U kunt bijdragen door zich bewust te zijn van de risicofactoren en extra alert te zijn bij de jongeren en jongvolwassenen die binnen de risicogroep vallen. Welke onderzoeken zijn relevant?

Inzetten van Gatekeepertraining in de organisatie*

U kunt bijdragen door zoveel mogelijk mensen in uw organisatie die contact hebben met jongvolwassenen op te leiden als gatekeeper. Bekijk het trainingsaanbod voor gatekeepers van 113 Zelfmoordpreventie.

Verwijzen naar website voor jonge nabestaanden van zelfdoding

U kunt bijdragen door het gesprek aan te blijven gaan met jongvolwassenen die iemand hebben verloren aan zelfdoding. U kunt ze onder andere verwijzen naar de website Stilgeweest, gericht op jonge nabestaanden van zelfdoding

Versterken en verspreiden van hoopgevende verhalen via (sociale) media

Houd Moed is een online platform voor iedereen die te maken heeft (gehad) met zelfdoding. Het platform publiceert hoopvolle verhalen van mensen die ooit kampte met suïcidaliteit. U kunt bijdragen door Houd Moed te verspreiden onder jongvolwassenen.

Vergroten van vindbaarheid laagdrempelige (online) organisaties

U kunt bijdragen door laagdrempelige organisaties bekend te maken bij jongvolwassen en initiatieven in de regio op te zetten of te ondersteunen.

 • Brainwiki en jongerenhulp online geven een overzicht van laagdrempelige online organisaties, gericht op diverse problemen
 • De inloopalliantie is een samenwerkingsverband van diverse organisaties die een landelijke dekking willen organiseren met laagdrempelige inloopmogelijkheden waar jongeren hun mentale gezondheid kunnen versterken
 • Laagdrempelige contactpunten kunnen ook gericht zijn op alle jongvolwassenen, zoals bijvoorbeeld Campus Uden, of specifiek op jongvolwassenen met suïcidaliteit, zoals bijvoorbeeld Letztalk.Online.
 • Wilt u weten welke initiatieven er in uw gemeente zijn? Neem dan contact op met het wijkteam in uw gemeente

Meedoen aan publiekscampagnes gericht op het doorbekreken van het taboe om te praten over zelfdoding

Inzetten van* van de online ‘VraagMaar training in gesprek met jongeren/jongvolwassenen’

In de gratis online training leren deelnemers hoe ze het gesprek met een jongere kunnen voeren over gedachten aan zelfdoding en daarmee mogelijk iemand kunnen helpen. U kunt bijdragen door de training te volgen en te verspreiden. Bijvoorbeeld door ouders van jongvolwassenen en anderen die in contact komen met jongvolwassenen te vragen de training te volgen.

Vergroten van veiligheid op sociale media

U kunt bijdragen door meer awareness te creëren over de voor- en nadelen van sociale media.

Inzetten van universele preventielessen

U kunt bijdragen door als school, gemeente of (sport)organisatie algemene preventielessen te geven aan jongeren. Enkele organisaties die dit aanbieden zijn:

 • Expex biedt diverse workshops aan gericht op diverse onderwerpen
 • Braive@School geeft universele lessen op scholen over mentale gezondheid. Ook delen zij lessen op instagram
 • Onbesproken heeft diverse podcasts over mentale gezondheid
 • De online grip op je dip cursus biedt handvatten om uit een dip te komen
 • Een programma over sociale media vanuit Kikid
 • Het Trimbos biedt een overzicht van beschikbare interventies en de effectiviteit. Dit overzicht komt wel uit 2016, waardoor deze niet geheel volledig is. Zie bladzijde 10 en 11 .
 • Het programma ‘Bovenkamer van museum van de geest’ leert jongeren inzicht te krijgen in hun gedachtenpatronen en gevoelens middels digitale games.
 • Het Rots en Water programma richt zich op leerlingen van 9 tot en met 18 jaar in het primair onderwijs (PO). De methode gaat om het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties. Het doel is dat leerlingen zichzelf leren kennen en leren omgaan met de ander op een positieve manier.
 • Strijkplank poëzie nodigt jonge mannen uit om te praten over hun gevoelens. Ze doen dat via voorstellingen en hebben een boek geschreven.

Meedoen aan publiekscampagnes gericht op algemene mentale thema's, zoals eenzaamheid, geldzorgen, prestatiedruk

U kunt bijdragen door campagnes gericht op jongvolwassenen te verspreiden, bekend te maken of aan te sluiten. Enkele campagnes zijn:

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?