Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Een lotgenotengroep suïcidale gedachten is meer dan praten over de dood

Nieuws

20 juli 2023

Veel mensen denken dat er tijdens een bijeenkomst van de lotgenotengroep voor mensen met suïcidale gedachten alleen maar over de dood wordt gepraat. Een logische gedachte, de deelnemers zijn mensen die te maken hebben met de gedachten dat ze uit het leven willen stappen. Maar tijdens de bijeenkomsten gaat het vaker over andere dingen dan over de dood. En, voor sommige mensen verrassend, er wordt ook best wel vaak gelachen. In de bijeenkomsten gaat het over de dingen die de deelnemers meemaken in het dagelijkse leven, wat dat met de gedachten doet en op welke manier dat onder controle gehouden wordt. Het gaat over het “nu” en hoe iedereen zich “nu” staande houdt.

De deelnemers delen hun ervaringen, herkennen de gevoelens van de andere aanwezigen en gaan daarover met elkaar in gesprek. Tijdens de bijeenkomsten gaat het over het open zijn over je gedachten, over structuur, over drukte op straat, over prikkels uit de omgeving, over gevoeligheid, over onbegrip, over angst voor terugval, over medicatie, over behandeling, over verwachtingen, oftewel over van alles. En natuurlijk over de dood en de wens om uit het leven te stappen, of de angst dat moment te bereiken.

Er wordt soms gelachen, donkere cynische humor komt regelmatig voorbij, soms gehuild als de emoties te hoog oplopen. Maar wat er ook gebeurt, wat er ook wordt besproken, de opluchting overheerst altijd. Opluchting dat er gewoon gezegd kan worden dat je het liefste dood wilt, dat je niet dood wilt maar ook niet wilt leven. Zonder dat er iemand schrikt of raar opkijkt. Zonder dat je wordt weggestopt in een hokje, dat je er mag zijn en dat je gedachten er mogen zijn en uitgesproken mogen worden.

Daarnaast biedt het deelnemen herkenning en erkenning waardoor een stukje van het eenzame gevoel verdwijnt. Je bent niet de enige die deze gedachten heeft en ook dat brengt veel opluchting en rust. Veel deelnemers halen ook een stukje hoop uit het deelnemen aan de groep, door de ervaringen van anderen en door de ervaringsdeskundigen suïcidaliteit die de groep begeleiden.

De deelnemers aan een bijeenkomst hebben allemaal een andere achtergrond, hebben allemaal met andere omstandigheden te maken. Ze hebben een ding gemeen, ze worstelen met hun doodswens. Ze zijn in een gevecht gewikkeld die erg ingewikkeld kan lijken, maar dat neerkomt op een strijd tussen leven en dood.

De deelnemers hebben nog iets gemeenschappelijks, hoewel enkele deelnemers zich hiervan niet bewust zijn. Een van de deelnemers aan een groep verwoorde het als volgt:

“We praten over onze wens, soms al jaren, maar we zijn er nog steeds. Blijkbaar is er ergens nog een klein vlammetje dat brand en dat net genoeg brandstof krijgt om niet uit te gaan. Door aan de groep deel te nemen krijgt het vlammetje wat meer brandstof.”

De Stichting Suïcide Preventie Centrum organiseert op verschillende locaties in Nederland lotgenootgroepen. De Over Leven groep voor mensen met suïcidale gedachten en de Mee Leven groep voor mensen die iemand in hun omgeving hebben die suïcidaal is.

De stichting werkt vanuit ervaringsdeskundigheid, alle medewerkers hebben zelf ervaring met suïcidaliteit, zelf of als naaste. De groepsbegeleiders hebben de training ED-S (Ervaringsdeskundige Suïcidaliteit) gevolgd en nemen regelmatig deel aan intervisie bijeenkomsten.

Voor meer informatie over kun je terecht op de website www.suicidepreventiecentrum.nl. Voor direct contact kun je een mail sturen naar info@suicidepreventiecentrum.nl.

 

 

Inzetten van selectieve preventielessen

Ook kunt u als school bijdragen door een van onderstaande programma’s te implementeren. Sommige programma’s zijn eenvoudiger te implementeren dan anderen. Zo vraagt STORM meer tijd, maar u kunt wel alvast starten met een aantal onderdelen van het programma.

 • STORM is een wetenschappelijk onderbouwde, preventieve aanpak die tot doel heeft een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn 
 • Geestkracht is gericht op het ondersteunen van jongeren met een psychische kwetsbaarheid
 • MAZL van NJC richt zich op de jongeren die frequent verzuimen op het MB

Hulp inkopen en beschikbaar stellen

Als (grote) werkgeversorganisatie kunt u afspraken maken met instanties die laagdrempelige toegang tot psychologen geven. Wanneer een jongvolwassen medewerker mentale problemen ervaart, kan deze laagdrempelige zorg mogelijk voldoende zijn of de wachtlijstperiode tot de reguliere zorg overbruggen. Het kan gaan om specifieke trainingen, zoals examentraining, of individuele begeleiding.

Aansluiten bij de communicatiemiddelen van de doelgroep

Als zorginstelling kunt u bijdragen door aan te sluiten bij de communicatiemiddelen van de doelgroep. Maak bijvoorbeeld gebruik van:

Inzetten van overbrugging van wachttijd via de Eigen Kracht Centrale

Als iemand met suïcidale gedachten aanklopt voor hulpverlening is er vaak een wachttijd voor de behandeling kan beginnen. Maar het risico van wachten en niets doen is groot. Als gemeente kunt u helpen de wachttijd te overbruggen door een contract sluiten met de Eigen Kracht Centrale en dit bekend te maken bij zorgprofessionals. De Eigen Kracht Centrale helpt mensen in moeilijke situaties om de eigen regie te pakken door met hun netwerk een plan te maken.

Inzetten van de leidraad: suïcidepreventie jongeren, een netwerkbrede werkwijze in het gehele zorgdomein

Als zorgorganisatie kunt u bijdragen door de ‘leidraad suïcidepreventie jongeren, een netwerkbrede werkwijze’ te implementeren (zowel geldig voor 18- als 18+). U kunt onder andere:

 • Alle professionals een suïcidepreventie training laten volgen en voldoende tijd geven voor reflectie
 • Samen met alle cliënten die kampen met suïcidaliteit een GEZAMENLIJK signaleringsplan en veiligheidsplan maken
 • Naasten actief betrekken
 • In domeinoverstijgende netwerken samenwerken
 • Bij alle cliënten suïcidaliteit inventariseren

Behandeling richten op zowel de suïcidaliteit als de onderliggende problematiek .

Bieden van handvatten aan onderwijsinstellingen voor beleid rond suïcidepreventie

Als school kunt u bijdragen door te zorgen dat er een suïcidepreventie- en postventie protocol is. Bekijk de materialen die specifiek zijn ontwikkeld om onderwijsinstellingen hierin te ondersteunen.

Doen van verder onderzoek gericht op het identificeren van de risicogroepen

U kunt bijdragen door zich bewust te zijn van de risicofactoren en extra alert te zijn bij de jongeren en jongvolwassenen die binnen de risicogroep vallen. Welke onderzoeken zijn relevant?

Inzetten van Gatekeepertraining in de organisatie*

U kunt bijdragen door zoveel mogelijk mensen in uw organisatie die contact hebben met jongvolwassenen op te leiden als gatekeeper. Bekijk het trainingsaanbod voor gatekeepers van 113 Zelfmoordpreventie.

Verwijzen naar website voor jonge nabestaanden van zelfdoding

U kunt bijdragen door het gesprek aan te blijven gaan met jongvolwassenen die iemand hebben verloren aan zelfdoding. U kunt ze onder andere verwijzen naar de website Stilgeweest, gericht op jonge nabestaanden van zelfdoding

Versterken en verspreiden van hoopgevende verhalen via (sociale) media

Houd Moed is een online platform voor iedereen die te maken heeft (gehad) met zelfdoding. Het platform publiceert hoopvolle verhalen van mensen die ooit kampte met suïcidaliteit. U kunt bijdragen door Houd Moed te verspreiden onder jongvolwassenen.

Vergroten van vindbaarheid laagdrempelige (online) organisaties

U kunt bijdragen door laagdrempelige organisaties bekend te maken bij jongvolwassen en initiatieven in de regio op te zetten of te ondersteunen.

 • Brainwiki en jongerenhulp online geven een overzicht van laagdrempelige online organisaties, gericht op diverse problemen
 • De inloopalliantie is een samenwerkingsverband van diverse organisaties die een landelijke dekking willen organiseren met laagdrempelige inloopmogelijkheden waar jongeren hun mentale gezondheid kunnen versterken
 • Laagdrempelige contactpunten kunnen ook gericht zijn op alle jongvolwassenen, zoals bijvoorbeeld Campus Uden, of specifiek op jongvolwassenen met suïcidaliteit, zoals bijvoorbeeld Letztalk.Online.
 • Wilt u weten welke initiatieven er in uw gemeente zijn? Neem dan contact op met het wijkteam in uw gemeente

Meedoen aan publiekscampagnes gericht op het doorbekreken van het taboe om te praten over zelfdoding

Inzetten van* van de online ‘VraagMaar training in gesprek met jongeren/jongvolwassenen’

In de gratis online training leren deelnemers hoe ze het gesprek met een jongere kunnen voeren over gedachten aan zelfdoding en daarmee mogelijk iemand kunnen helpen. U kunt bijdragen door de training te volgen en te verspreiden. Bijvoorbeeld door ouders van jongvolwassenen en anderen die in contact komen met jongvolwassenen te vragen de training te volgen.

Vergroten van veiligheid op sociale media

U kunt bijdragen door meer awareness te creëren over de voor- en nadelen van sociale media.

Inzetten van universele preventielessen

U kunt bijdragen door als school, gemeente of (sport)organisatie algemene preventielessen te geven aan jongeren. Enkele organisaties die dit aanbieden zijn:

 • Expex biedt diverse workshops aan gericht op diverse onderwerpen
 • Braive@School geeft universele lessen op scholen over mentale gezondheid. Ook delen zij lessen op instagram
 • Onbesproken heeft diverse podcasts over mentale gezondheid
 • De online grip op je dip cursus biedt handvatten om uit een dip te komen
 • Een programma over sociale media vanuit Kikid
 • Het Trimbos biedt een overzicht van beschikbare interventies en de effectiviteit. Dit overzicht komt wel uit 2016, waardoor deze niet geheel volledig is. Zie bladzijde 10 en 11 .
 • Het programma ‘Bovenkamer van museum van de geest’ leert jongeren inzicht te krijgen in hun gedachtenpatronen en gevoelens middels digitale games.
 • Het Rots en Water programma richt zich op leerlingen van 9 tot en met 18 jaar in het primair onderwijs (PO). De methode gaat om het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties. Het doel is dat leerlingen zichzelf leren kennen en leren omgaan met de ander op een positieve manier.
 • Strijkplank poëzie nodigt jonge mannen uit om te praten over hun gevoelens. Ze doen dat via voorstellingen en hebben een boek geschreven.

Meedoen aan publiekscampagnes gericht op algemene mentale thema's, zoals eenzaamheid, geldzorgen, prestatiedruk

U kunt bijdragen door campagnes gericht op jongvolwassenen te verspreiden, bekend te maken of aan te sluiten. Enkele campagnes zijn:

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?