Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Werkgevers

Suïcidepreventie door werkgevers: wat kan uw organisatie doen?

Elk jaar lopen ruim 144.000 werknemers rond met suïcidale gedachtes. De kans is dus groot dat u hier op de werkvloer mee te maken krijgt. De cijfers zijn zorgwekkend en vragen om meer inspanningen om het aantal pogingen (ruim 5.500 per jaar) en geslaagde suïcides te verminderen. Daarom roepen we alle werkgevers op om mee te helpen. Er zijn gelukkig al goede initiatieven die werken, maar het bereik kan groter. Op deze pagina hebben we alle initiatieven gebundeld en kunt u eenvoudig aansluiten.

Belangrijke signalen om als werkgever in de gaten te houden:

Loonbeslag

Wijziging in persoonlijke situatie werknemer

scheiding, overlijden dierbare

Verandering in sociaal functioneren

zich terugtrekken

Verandering in productiviteit

te laat komen, concentratie

Ziekmelding van wege psychische klachten / burnout

Verandering in persoonlijkheid / gedrag

emotioneel, stiller

Toegenomen middelengebruik, slecht slapen

diensten

Welke sociale factoren spelen een rol in het ontstaan van suïcidaliteit onder werknemers?

Werk gerelateerd

 • Trauma op het werk
 • Werkdruk
 • Ontslag(dreiging)
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Pesten/conflicten
 • (Seksuele) intimidatie/discriminatie
 • Confrontatie met suïcide

Niet werk gerelateerd

 • Overlijden dierbare
 • Scheiding/alleenstaand
 • Eenzaamheid
 • Schulden
 • Geen vaste verblijfplaats

Suïcidepreventie door werkgevers: wat kan uw organisatie doen?

Elk jaar lopen ruim 144.000 werknemers rond met suïcidale gedachtes. De kans is dus groot dat u hier op de werkvloer mee te maken krijgt. De cijfers zijn zorgwekkend en vragen om meer inspanningen om het aantal pogingen (ruim 5.500 per jaar) en geslaagde suïcides te verminderen. Daarom roepen we alle werkgevers op om mee te helpen. Er zijn gelukkig al goede initiatieven die werken, maar het bereik kan groter. Op deze pagina hebben we alle initiatieven gebundeld en kunt u eenvoudig aansluiten.

Zo dringen we het aantal suïcides onder werknemers terug

1

Suïcidepreventie zit in alle haarvaten van de maatschappij. Iedereen kan meehelpen. Van organisaties tot onderwijs, van huisarts tot bedrijfsarts, van schuldhulpverlening tot professionals in de verzuimpreventie en van collega tot een goede vriend.

2

We benutten optimaal wat er al is, zodat organisaties het wiel niet zelf hoeven uit te vinden. Er zijn veel goede initiatieven die werken, maar nog niet overal ingezet worden. Samen kunnen we het bereik vergroten.

3

We zetten ons samen met werkgevers- en werknemersverenigingen in voor werknemers.

Wat kan uw organisatie doen?

Helpt uw organisatie ook mee om suïcide onder werknemers terug te dringen? Een belangrijkste eerste stap is dat professionals, die in contact met hen staan (HR-adviseurs, vertrouwenspersonen, preventiemedewerkers, leidinggevenden, etc.) worden getraind in het voeren van het gesprek hierover.

Bekijk hier de 113-trainingen voor professionals

Daarnaast kunt u op specifieke plaatsen (bijv. wacht- en pauzeruimtes) waar werknemers komen het volgende materiaal neerleggen. U kunt ze bestellen via info@113.nl of

Wilt u weten hoe u suïcidepreventie binnen uw organisatie kunt verbeteren? Met de Matrix Suïcidepreventie brengt u in kaart wat er al aan suïcidepreventie binnen uw organisatie wordt gedaan en welke acties nodig zijn om het beleid op het gewenste niveau in te inrichten.

Suïcides onder werknemers: cijfers en achtergrondinformatie

Het aantal suïcides onder werknemers neemt toe. Van alle personen die jaarlijks overlijden door suïcide heeft ongeveer 37% een baan en is ongeveer 30% in loondienst. In de periode tussen 2013 en 2020 ging het om 4.406 werknemers. Willen we suïcides voorkomen dan moeten we niet het aantal fatale suïcides als uitgangspunt nemen. Het aantal werknemers dat rondloopt met suïcidale gedachtes ligt ongeveer 260 x hoger: ruim 144.000 werknemers per jaar.

Hoog-risicosectoren

De sectoren met de hoogste, absolute aantallen suïcides zijn de industrie (703), de gezondheids- en welzijnszorg (658), de groot- en detailhandel (699), de bouwnijverheid (412) en de transport & logistiek (352).

Kijken we naar het aantal werkenden in een sector (relatief), dan hebben de volgende sectoren een gemiddeld hoog aantal suïcides per 100.000 medewerkers: de landbouw, bosbouw, visserij (11,6 personen), winning/productie van delfstoffen en energie (12,2 personen).

Risicogroepen onder werknemers die zijn overleden door suïcide

 • Mannen tussen de 40 – 70 jaar na een relatiebreuk of overlijden partner
 • Mannen tussen de 40 – 70 jaar met een laag inkomen en/of lage opleiding
 • Werknemers met schulden hebben 2 x zo vaak suïcidale gedachten als werknemers zonder schulden.

Inzetten van selectieve preventielessen

Ook kunt u als school bijdragen door een van onderstaande programma’s te implementeren. Sommige programma’s zijn eenvoudiger te implementeren dan anderen. Zo vraagt STORM meer tijd, maar u kunt wel alvast starten met een aantal onderdelen van het programma.

 • STORM is een wetenschappelijk onderbouwde, preventieve aanpak die tot doel heeft een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn 
 • Geestkracht is gericht op het ondersteunen van jongeren met een psychische kwetsbaarheid
 • MAZL van NJC richt zich op de jongeren die frequent verzuimen op het MB

Hulp inkopen en beschikbaar stellen

Als (grote) werkgeversorganisatie kunt u afspraken maken met instanties die laagdrempelige toegang tot psychologen geven. Wanneer een jongvolwassen medewerker mentale problemen ervaart, kan deze laagdrempelige zorg mogelijk voldoende zijn of de wachtlijstperiode tot de reguliere zorg overbruggen. Het kan gaan om specifieke trainingen, zoals examentraining, of individuele begeleiding.

Aansluiten bij de communicatiemiddelen van de doelgroep

Als zorginstelling kunt u bijdragen door aan te sluiten bij de communicatiemiddelen van de doelgroep. Maak bijvoorbeeld gebruik van:

Inzetten van overbrugging van wachttijd via de Eigen Kracht Centrale

Als iemand met suïcidale gedachten aanklopt voor hulpverlening is er vaak een wachttijd voor de behandeling kan beginnen. Maar het risico van wachten en niets doen is groot. Als gemeente kunt u helpen de wachttijd te overbruggen door een contract sluiten met de Eigen Kracht Centrale en dit bekend te maken bij zorgprofessionals. De Eigen Kracht Centrale helpt mensen in moeilijke situaties om de eigen regie te pakken door met hun netwerk een plan te maken.

Inzetten van de leidraad: suïcidepreventie jongeren, een netwerkbrede werkwijze in het gehele zorgdomein

Als zorgorganisatie kunt u bijdragen door de ‘leidraad suïcidepreventie jongeren, een netwerkbrede werkwijze’ te implementeren (zowel geldig voor 18- als 18+). U kunt onder andere:

 • Alle professionals een suïcidepreventie training laten volgen en voldoende tijd geven voor reflectie
 • Samen met alle cliënten die kampen met suïcidaliteit een GEZAMENLIJK signaleringsplan en veiligheidsplan maken
 • Naasten actief betrekken
 • In domeinoverstijgende netwerken samenwerken
 • Bij alle cliënten suïcidaliteit inventariseren

Behandeling richten op zowel de suïcidaliteit als de onderliggende problematiek .

Bieden van handvatten aan onderwijsinstellingen voor beleid rond suïcidepreventie

Als school kunt u bijdragen door te zorgen dat er een suïcidepreventie- en postventieprotocol is. Bekijk de materialen die specifiek zijn ontwikkeld om onderwijsinstellingen hierin te ondersteunen.

Doen van verder onderzoek gericht op het identificeren van de risicogroepen

U kunt bijdragen door zich bewust te zijn van de risicofactoren en extra alert te zijn bij de jongeren en jongvolwassenen die binnen de risicogroep vallen. Welke onderzoeken zijn relevant?

Inzetten van Gatekeepertraining in de organisatie*

U kunt bijdragen door zoveel mogelijk mensen in uw organisatie die contact hebben met jongvolwassenen op te leiden als gatekeeper. Bekijk het trainingsaanbod voor gatekeepers van 113 Zelfmoordpreventie.

Verwijzen naar website voor jonge nabestaanden van zelfdoding

U kunt bijdragen door het gesprek aan te blijven gaan met jongvolwassenen die iemand hebben verloren aan zelfdoding. U kunt ze onder andere verwijzen naar de website Stilgeweest, gericht op jonge nabestaanden van zelfdoding

Versterken en verspreiden van hoopgevende verhalen via (sociale) media

Houd Moed is een online platform voor iedereen die te maken heeft (gehad) met zelfdoding. Het platform publiceert hoopvolle verhalen van mensen die ooit kampte met suïcidaliteit. U kunt bijdragen door Houd Moed te verspreiden onder jongvolwassenen.

Vergroten van vindbaarheid laagdrempelige (online) organisaties

U kunt bijdragen door laagdrempelige organisaties bekend te maken bij jongvolwassen en initiatieven in de regio op te zetten of te ondersteunen.

 • Brainwiki en jongerenhulp online geven een overzicht van laagdrempelige online organisaties, gericht op diverse problemen
 • De inloopalliantie is een samenwerkingsverband van diverse organisaties die een landelijke dekking willen organiseren met laagdrempelige inloopmogelijkheden waar jongeren hun mentale gezondheid kunnen versterken
 • Laagdrempelige contactpunten kunnen ook gericht zijn op alle jongvolwassenen, zoals bijvoorbeeld Campus Uden, of specifiek op jongvolwassenen met suïcidaliteit, zoals bijvoorbeeld Letztalk.Online.
 • Wilt u weten welke initiatieven er in uw gemeente zijn? Neem dan contact op met het wijkteam in uw gemeente

Meedoen aan publiekscampagnes gericht op het doorbekreken van het taboe om te praten over zelfdoding

Inzetten van* van de online ‘VraagMaar training in gesprek met jongeren/jongvolwassenen’

In de gratis online training leren deelnemers hoe ze het gesprek met een jongere kunnen voeren over gedachten aan zelfdoding en daarmee mogelijk iemand kunnen helpen. U kunt bijdragen door de training te volgen en te verspreiden. Bijvoorbeeld door ouders van jongvolwassenen en anderen die in contact komen met jongvolwassenen te vragen de training te volgen.

Vergroten van veiligheid op sociale media

U kunt bijdragen door meer awareness te creëren over de voor- en nadelen van sociale media.

Inzetten van universele preventielessen

U kunt bijdragen door als school, gemeente of (sport)organisatie algemene preventielessen te geven aan jongeren. Enkele organisaties die dit aanbieden zijn:

 • Expex biedt diverse workshops aan gericht op diverse onderwerpen
 • Braive@School geeft universele lessen op scholen over mentale gezondheid. Ook delen zij lessen op instagram
 • Onbesproken heeft diverse podcasts over mentale gezondheid
 • De online grip op je dip cursus biedt handvatten om uit een dip te komen
 • Een programma over sociale media vanuit Kikid
 • Het Trimbos biedt een overzicht van beschikbare interventies en de effectiviteit. Dit overzicht komt wel uit 2016, waardoor deze niet geheel volledig is. Zie bladzijde 10 en 11 .
 • Het programma ‘Bovenkamer van museum van de geest’ leert jongeren inzicht te krijgen in hun gedachtenpatronen en gevoelens middels digitale games.
 • Het Rots en Water programma richt zich op leerlingen van 9 tot en met 18 jaar in het primair onderwijs (PO). De methode gaat om het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties. Het doel is dat leerlingen zichzelf leren kennen en leren omgaan met de ander op een positieve manier.
 • Strijkplank poëzie nodigt jonge mannen uit om te praten over hun gevoelens. Ze doen dat via voorstellingen en hebben een boek geschreven.

Meedoen aan publiekscampagnes gericht op algemene mentale thema's, zoals eenzaamheid, geldzorgen, prestatiedruk

U kunt bijdragen door campagnes gericht op jongvolwassenen te verspreiden, bekend te maken of aan te sluiten. Enkele campagnes zijn:

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?