Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Suïcidepreventie in het ziekenhuis: 113 Netwerk Ziekenhuizen

Veiligheid en effectiviteit van zorg verbeteren

Marja
Fuchs

Kwartiermaker
zorg

113 zelfmoordpreventie

Martine Peppelenbos

Kwartiermaker zorg

zelfmoordpreventie

Suïcidepreventie in het ziekenhuis: ‘113 Netwerk Ziekenhuizen’

Per jaar komen in Nederland ongeveer 14.500 mensen op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling voor opvang en behandeling na een suïcidepoging. Dat zijn 40 mensen per dag. We willen de zorg voor suïcidale patiënten binnen het ziekenhuis verbeteren. Daarom realiseren we een lerend netwerk van ziekenhuizen (113 Netwerk Ziekenhuizen). Hierbij hebben we ook oog voor het investeren in het welzijn van de zorgverleners die met deze patiëntengroep te maken hebben.  

Het 113 Netwerk Ziekenhuizen richt zich op:

  • Het vergroten van de kennis over suïcidaliteit binnen het ziekenhuis (SEH, Intensive Care, verpleegafdeling) en het creëren van een empathische, betrokken houding bij de medewerkers.
  • Het ondersteunen van medewerkers in het omgaan met suïcidale patiënten, waardoor de ervaren stress en overbelasting afneemt.
  • Het zorgdragen voor een veilige omgeving.
  • Het optimaliseren van de samenwerking tussen de afdelingen in het ziekenhuis en de GGZ/huisarts, met het oog op de nazorg na afloop van de opname.
  • Het vergroten van de tevredenheid onder patiënten en hun naasten met de geboden zorg en het verlagen van het risico op herhaling, heropnames en de mortaliteit onder behandelde patiënten.
 

De aanpak

De aanpak binnen de deelnemende ziekenhuizen is op maat en krijgt vorm in onderlinge afstemming. Het traject kan onder andere bestaan uit:

  • Een vragenlijstonderzoek onder de zorgprofessionals, om inzicht te krijgen in de aanwezige kennis, vaardigheden, knelpunten en wensen en behoeften.
  • Een plan van aanpak, met mogelijkheden op het gebied van bewustwording en scholing.
 

Aan deelname aan het 113 Netwerk Ziekenhuizen worden geen financiële eisen gesteld. Deelname vraagt tijd van professionals, maar het project is zo opgezet dat het ziekenhuis de regie houdt over de inzet van tijd en capaciteit. 113 Zelfmoordpreventie coördineert het netwerk en biedt de mogelijkheid gebruik te maken van haar kennis en expertise.

Qualicor & Joint Commission International (JCI)

Qualicor en Joint Commission International (JCI) zijn twee accreditatiesystemen die in de Nederlandse ziekenhuizen regelmatig en structureel worden uitgevoerd. Sinds 2019 is hierin ook aandacht voor suïcidepreventie. Voor ziekenhuizen kan dit een extra motivatie zijn om aan het 113 Netwerk Ziekenhuizen deel te nemen.

 Deelnemende ziekenhuizen

Begin 2022 zijn 18 ziekenhuizen formeel lid van het 113 Netwerk Ziekenhuizen. We streven in de komende jaren naar een toename van dit aantal. Door het ondertekenen van een intentieverklaring op het niveau van de Raad van Bestuur onderschrijven de deelnemende ziekenhuizen de geformuleerde doelstellingen. De ziekenhuizen committeren zich aan een traject van minimaal 3 jaar, waarin het ziekenhuis zich inspant om te komen tot verbeteringen die planmatig op diverse afdelingen in het ziekenhuis worden uitgevoerd.

Wat willen we bereiken?

Met het 113 Netwerk Ziekenhuizen willen we de aandacht voor suïcidepreventie in het ziekenhuis vergroten. Ons doel is om de kennis, kunde en het zelfvertrouwen van professionals in het ziekenhuis te optimaliseren en daarmee de kwaliteit van zorg voor patiënten die zijn opgenomen na een suïcidepoging te verbeteren.

Agenda KNMG-bijeenkomsten suïcidepreventie

  • District Zuid-Holland Zuid            dinsdag 29 november 2022
  • District Utrecht                                dinsdag 13 december 2022
  • District Alphen/Gouda/Leiden    dinsdag 10 januari 2023

 

Online talkhow 15 november!

Live vanuit Studio 2 in Meppel vond op dinsdag 15 november de Talkshow 113 Netwerk Ziekenhuizen plaats. Een online uitzending over de nut en noodzaak van suïcidepreventie in het ziekenhuis, knelpunten en behoeften. Aan tafel ervaringsdeskundigen, medisch professionals en bestuurders.

Bekijk de aftermovie hieronder, of bekijk de volledige talkshow terug!  


Over Marja Fuchs en Martine Peppelenbos

Marja is opgeleid tot- en werkzaam geweest als oncologieverpleegkundige, verpleegkundig specialist farmacologie en programmamanager regionale oncologie Oost-Nederland. Sinds 2018 is ze in dienst bij 113 als kwartiermaker Zorg. Naast de ziekenhuizen, zijn huisartsenzorg, de VVT-sector en de ambulancediensten onderdeel van haar activiteiten. 

Martine studeerde Gezondheidswetenschappen in Maastricht en werkte daarna jaren in de publieke gezondheidszorg. Tot voor kort coördineerde ze bij GGD IJsselland het IJssellandse suïcidepreventie-traject ‘Zelfmoord? Praat erover!’ (ook één van de ‘Supranet Communities’). De drie ziekenhuizen in de regio IJsselland nemen deel aan het 113 Netwerk Ziekenhuizen.  Ze is dus bekend met het onderwerp en de vele samenwerkingspartners en gaat graag op pad om het 113 Netwerk Ziekenhuizen verder op te zetten en uit te bouwen.

wie ben jij?