Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

NHG en 113 ontwikkelen E-learning Suïcidepreventie voor huisartsen

Nieuws

12 juli 2022

De huisarts is een onmisbare schakel in de ketenzorg rond suïcidaliteit. Hoewel huisartsen ervaring hebben met patiënten met suïcidaal gedrag, geven zij aan zich onzeker te voelen over hun handelen. Het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG)  heeft in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie een E-learning Suïcidepreventie voor huisartsen en POH’s-GGZ ontwikkeld. De E-learning biedt handvatten om suïcidaliteit te signaleren en contact te maken. 

De E-learning is onderdeel van ‘Suïcidepreventie in de huisartsenpraktijk’, een van de projecten uit de Landelijke Agenda Suïcidepreventie. Projectleider Marja Fuchs, kwartiermaker zorg bij 113 Zelfmoordpreventie: “Vaak komen mensen met suïcidale gedachten als eerste bij de huisarts terecht. De huisarts kent in veel gevallen de context van waaruit een patiënt zich meldt. Dat kan behulpzaam zijn in het aangaan van het gesprek over suïcidaliteit. Maar de beschikking over de juiste kennis en vaardigheden is dan wel een voorwaarde. De E-learning biedt huisartsen en POH’s-GGZ handvatten om goed voorbereid en zelfverzekerd het gesprek aan te gaan over suïcidaliteit.”

Signaleren en doorvragen

Er is bewust gekozen voor een E-learning. “Huisartsen hebben het druk en het aanbod is groot. Een E-learning is laagdrempelig en vanuit huis te volgen”, vertelt Marja. “De E-learning biedt theoretische achtergronden, handvatten en de bekende do’s and don’ts. Huisartsen leren signaleren en worden geïnformeerd over de verwijzingsmogelijkheden. Verder is het voor de huisarts van belang te weten dat ook somatische klachten een signaal kunnen zijn. Klachten met onbekende oorzaak of slecht slapen kunnen een reden zijn om (door) te vragen naar suïcidale gedachten.”

Vervolg

Als vervolg op de E-learning organiseert de LHV (landelijke huisartsenvereniging) in het najaar een pilot fysieke gespreksvaardigheidstraining. De focus ligt op gespreksoefeningen met acteurs. Deze training sluit aan op de E-learning. Daarnaast komen er eind dit jaar twee podcasts beschikbaar waarin de informatie kort wordt aangeboden.

Gratis voor NHG-leden

De E-learning Suïcidepreventie is gratis te volgen voor NHG-leden en POH-GGZ verbonden aan de huisartsenpraktijk en levert twee accreditatiepunten op. Huisartsen die geen lid zijn van het NHG betalen 20 euro. Uit de evaluatie van het NHG blijkt dat de E-learning gemiddeld wordt gewaardeerd met een 8.

Delen of aanmelden

Help ons om zoveel mogelijk huisartsen kennis te laten maken met de E-learning en deel dit bericht! Op de hoogte blijven van de E-learning en ander nieuws uit de Landelijke Agenda Suïcidepreventie? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Inzetten van selectieve preventielessen

Ook kunt u als school bijdragen door een van onderstaande programma’s te implementeren. Sommige programma’s zijn eenvoudiger te implementeren dan anderen. Zo vraagt STORM meer tijd, maar u kunt wel alvast starten met een aantal onderdelen van het programma.

 • STORM is een wetenschappelijk onderbouwde, preventieve aanpak die tot doel heeft een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn 
 • Geestkracht is gericht op het ondersteunen van jongeren met een psychische kwetsbaarheid
 • MAZL van NJC richt zich op de jongeren die frequent verzuimen op het MB

Hulp inkopen en beschikbaar stellen

Als (grote) werkgeversorganisatie kunt u afspraken maken met instanties die laagdrempelige toegang tot psychologen geven. Wanneer een jongvolwassen medewerker mentale problemen ervaart, kan deze laagdrempelige zorg mogelijk voldoende zijn of de wachtlijstperiode tot de reguliere zorg overbruggen. Het kan gaan om specifieke trainingen, zoals examentraining, of individuele begeleiding.

Aansluiten bij de communicatiemiddelen van de doelgroep

Als zorginstelling kunt u bijdragen door aan te sluiten bij de communicatiemiddelen van de doelgroep. Maak bijvoorbeeld gebruik van:

Inzetten van overbrugging van wachttijd via de Eigen Kracht Centrale

Als iemand met suïcidale gedachten aanklopt voor hulpverlening is er vaak een wachttijd voor de behandeling kan beginnen. Maar het risico van wachten en niets doen is groot. Als gemeente kunt u helpen de wachttijd te overbruggen door een contract sluiten met de Eigen Kracht Centrale en dit bekend te maken bij zorgprofessionals. De Eigen Kracht Centrale helpt mensen in moeilijke situaties om de eigen regie te pakken door met hun netwerk een plan te maken.

Inzetten van de leidraad: suïcidepreventie jongeren, een netwerkbrede werkwijze in het gehele zorgdomein

Als zorgorganisatie kunt u bijdragen door de ‘leidraad suïcidepreventie jongeren, een netwerkbrede werkwijze’ te implementeren (zowel geldig voor 18- als 18+). U kunt onder andere:

 • Alle professionals een suïcidepreventie training laten volgen en voldoende tijd geven voor reflectie
 • Samen met alle cliënten die kampen met suïcidaliteit een GEZAMENLIJK signaleringsplan en veiligheidsplan maken
 • Naasten actief betrekken
 • In domeinoverstijgende netwerken samenwerken
 • Bij alle cliënten suïcidaliteit inventariseren

Behandeling richten op zowel de suïcidaliteit als de onderliggende problematiek .

Bieden van handvatten aan onderwijsinstellingen voor beleid rond suïcidepreventie

Als school kunt u bijdragen door te zorgen dat er een suïcidepreventie- en postventieprotocol is. Bekijk de materialen die specifiek zijn ontwikkeld om onderwijsinstellingen hierin te ondersteunen.

Doen van verder onderzoek gericht op het identificeren van de risicogroepen

U kunt bijdragen door zich bewust te zijn van de risicofactoren en extra alert te zijn bij de jongeren en jongvolwassenen die binnen de risicogroep vallen. Welke onderzoeken zijn relevant?

Inzetten van Gatekeepertraining in de organisatie*

U kunt bijdragen door zoveel mogelijk mensen in uw organisatie die contact hebben met jongvolwassenen op te leiden als gatekeeper. Bekijk het trainingsaanbod voor gatekeepers van 113 Zelfmoordpreventie.

Verwijzen naar website voor jonge nabestaanden van zelfdoding

U kunt bijdragen door het gesprek aan te blijven gaan met jongvolwassenen die iemand hebben verloren aan zelfdoding. U kunt ze onder andere verwijzen naar de website Stilgeweest, gericht op jonge nabestaanden van zelfdoding

Versterken en verspreiden van hoopgevende verhalen via (sociale) media

Houd Moed is een online platform voor iedereen die te maken heeft (gehad) met zelfdoding. Het platform publiceert hoopvolle verhalen van mensen die ooit kampte met suïcidaliteit. U kunt bijdragen door Houd Moed te verspreiden onder jongvolwassenen.

Vergroten van vindbaarheid laagdrempelige (online) organisaties

U kunt bijdragen door laagdrempelige organisaties bekend te maken bij jongvolwassen en initiatieven in de regio op te zetten of te ondersteunen.

 • Brainwiki en jongerenhulp online geven een overzicht van laagdrempelige online organisaties, gericht op diverse problemen
 • De inloopalliantie is een samenwerkingsverband van diverse organisaties die een landelijke dekking willen organiseren met laagdrempelige inloopmogelijkheden waar jongeren hun mentale gezondheid kunnen versterken
 • Laagdrempelige contactpunten kunnen ook gericht zijn op alle jongvolwassenen, zoals bijvoorbeeld Campus Uden, of specifiek op jongvolwassenen met suïcidaliteit, zoals bijvoorbeeld Letztalk.Online.
 • Wilt u weten welke initiatieven er in uw gemeente zijn? Neem dan contact op met het wijkteam in uw gemeente

Meedoen aan publiekscampagnes gericht op het doorbekreken van het taboe om te praten over zelfdoding

Inzetten van* van de online ‘VraagMaar training in gesprek met jongeren/jongvolwassenen’

In de gratis online training leren deelnemers hoe ze het gesprek met een jongere kunnen voeren over gedachten aan zelfdoding en daarmee mogelijk iemand kunnen helpen. U kunt bijdragen door de training te volgen en te verspreiden. Bijvoorbeeld door ouders van jongvolwassenen en anderen die in contact komen met jongvolwassenen te vragen de training te volgen.

Vergroten van veiligheid op sociale media

U kunt bijdragen door meer awareness te creëren over de voor- en nadelen van sociale media.

Inzetten van universele preventielessen

U kunt bijdragen door als school, gemeente of (sport)organisatie algemene preventielessen te geven aan jongeren. Enkele organisaties die dit aanbieden zijn:

 • Expex biedt diverse workshops aan gericht op diverse onderwerpen
 • Braive@School geeft universele lessen op scholen over mentale gezondheid. Ook delen zij lessen op instagram
 • Onbesproken heeft diverse podcasts over mentale gezondheid
 • De online grip op je dip cursus biedt handvatten om uit een dip te komen
 • Een programma over sociale media vanuit Kikid
 • Het Trimbos biedt een overzicht van beschikbare interventies en de effectiviteit. Dit overzicht komt wel uit 2016, waardoor deze niet geheel volledig is. Zie bladzijde 10 en 11 .
 • Het programma ‘Bovenkamer van museum van de geest’ leert jongeren inzicht te krijgen in hun gedachtenpatronen en gevoelens middels digitale games.
 • Het Rots en Water programma richt zich op leerlingen van 9 tot en met 18 jaar in het primair onderwijs (PO). De methode gaat om het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties. Het doel is dat leerlingen zichzelf leren kennen en leren omgaan met de ander op een positieve manier.
 • Strijkplank poëzie nodigt jonge mannen uit om te praten over hun gevoelens. Ze doen dat via voorstellingen en hebben een boek geschreven.

Meedoen aan publiekscampagnes gericht op algemene mentale thema's, zoals eenzaamheid, geldzorgen, prestatiedruk

U kunt bijdragen door campagnes gericht op jongvolwassenen te verspreiden, bekend te maken of aan te sluiten. Enkele campagnes zijn:

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?