Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

MIND Young Academy bereikt 1.200 jongeren

Nieuws

7 november 2022

Steeds meer jongeren in Nederland hebben te maken met mentale klachten. De MIND Young Academy leert jongeren dat het normaal én belangrijk is om te praten over je mentale gezondheid. In samenwerking met de Landelijke Agenda Suïcidepreventie (zie de projectpagina) werden afgelopen schooljaar ruim 1.200 jongeren bereikt met het onderwijsprogramma.

Doel van het onderwijsprogramma ‘MIND Young Academy’ is het normaliseren van praten over mentale gezondheid en jongeren mentaal weerbaar maken. Projectleider Jeroen van den Born: “Jongeren vinden het moeilijk om over mentale problemen te praten, daarom duurt het vaak te lang voordat ze hulp krijgen. Praten over je mentale gezondheid moet net zo normaal worden als praten over je lichamelijke gezondheid. De MIND Young Academy is een hele fijne en laagdrempelige manier om het gesprek over mentale gezondheid in de klas te openen en de mentale weerbaarheid van jongeren te vergroten. Juist door jongeren te stimuleren om vroegtijdig hulp te zoeken als ze klachten ervaren, kunnen beginnende klachten in de kiem worden gesmoord. Zo willen we voorkomen dat problemen verergeren en mogelijk ontwikkelen tot suïcidale gedachten.”

1.200 jongeren bereikt
De MIND Young Academy richt zich op bovenbouwklassen vmbo, havo of vwo en onderbouwklassen mbo (niveau 3 en 4).  Sinds de start in 2016 zijn met de lessen al meer dan 13.000 jongeren bereikt. Door de handen ineen te slaan met de Landelijke Agenda Suïcidepreventie hebben dit jaar 50 klassen het onderwijsprogramma gevolgd. “In het onderwijs liggen veel kansen om mentale problemen te voorkomen omdat je hier echt alle jongeren kunt bereiken”, vertelt Jeroen. “Omdat dit project ook is ondergebracht in de Landelijke Agenda hebben we dit jaar 1.200 jongeren kunnen bereiken.”

De kracht van peer educators
Peer educators zijn volgens Jeroen de grote kracht van het onderwijsprogramma: “De lessen worden gegeven door leeftijdsgenoten die zelf of in hun omgeving te maken hebben met mentale problemen. Deze ‘peer educators’ staan qua leefwereld dichtbij de jongeren en gebruiken hun persoonlijke ervaringen om het gesprek in de klas open te breken. Dat zorgt voor veel bijzondere reacties. Wat mij altijd bijblijft is dat leerlingen achteraf bijvoorbeeld zeggen: “Goh ik dacht dat ik de enige was die vaak niet kan slapen van de stress”. Na de lessen weten ze dat meer klasgenoten daarmee worstelen.” Afgelopen schooljaar werden in totaal 33 jongeren (opnieuw) getraind om als peer educator aan de slag te gaan.

Het effect duurt voort
Ook voor docenten is het programma heel waardevol. “Docenten geven vaak aan dat het voor hen soms lastig kan zijn om het gesprek over mentale gezondheid te voeren omdat ze een bepaalde afstand tot de leerlingen ervaren. Daarom zien ze het echt als een meerwaarde dat peer educators langskomen”, vertelt Jeroen. “Tegelijkertijd bieden de peer educators docenten inspiratie om daarna zelf met het onderwerp aan de slag te gaan en blijven. Na de lessen horen we vaak van docenten dat er iets is veranderd in de klas en dat het effect voortduurt. Daar kunnen ze zelf bijvoorbeeld weer op voortbouwen tijdens een mentorles”.

Blijvende rol in de school
Een belangrijke doelstelling van MIND Young Academy is dat scholen het thema duurzaam inbedden. Jeroen: “We willen geen druppel op de gloeiende plaat zijn. Voor, tijdens en na de lessen houden we nauw contact met de docenten om ervoor te zorgen dat mentale gezondheid een blijvende rol krijgt binnen de school. Ook hebben we een training en online modules ontwikkeld waarmee we docenten de tools geven om zelf het gesprek aan te gaan over mentale gezondheid.” De training en modules zijn te vinden op luistereens.nl, de beweging die zich inzet om het stigma op mentale aandoeningen te doorbreken door het gesprek over mentale gezondheid voor iedereen te normaliseren.

MIND Young Academy is ontwikkeld door MIND, een onafhankelijke maatschappelijke organisatie die zich sterk maakt voor een psychisch gezonder Nederland, en Diversion, een bureau voor maatschappelijke innovatie. Check Diversion.nl voor meer informatie over de MIND Young Academy.

 

Inzetten van selectieve preventielessen

Ook kunt u als school bijdragen door een van onderstaande programma’s te implementeren. Sommige programma’s zijn eenvoudiger te implementeren dan anderen. Zo vraagt STORM meer tijd, maar u kunt wel alvast starten met een aantal onderdelen van het programma.

 • STORM is een wetenschappelijk onderbouwde, preventieve aanpak die tot doel heeft een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn 
 • Geestkracht is gericht op het ondersteunen van jongeren met een psychische kwetsbaarheid
 • MAZL van NJC richt zich op de jongeren die frequent verzuimen op het MB

Hulp inkopen en beschikbaar stellen

Als (grote) werkgeversorganisatie kunt u afspraken maken met instanties die laagdrempelige toegang tot psychologen geven. Wanneer een jongvolwassen medewerker mentale problemen ervaart, kan deze laagdrempelige zorg mogelijk voldoende zijn of de wachtlijstperiode tot de reguliere zorg overbruggen. Het kan gaan om specifieke trainingen, zoals examentraining, of individuele begeleiding.

Aansluiten bij de communicatiemiddelen van de doelgroep

Als zorginstelling kunt u bijdragen door aan te sluiten bij de communicatiemiddelen van de doelgroep. Maak bijvoorbeeld gebruik van:

Inzetten van overbrugging van wachttijd via de Eigen Kracht Centrale

Als iemand met suïcidale gedachten aanklopt voor hulpverlening is er vaak een wachttijd voor de behandeling kan beginnen. Maar het risico van wachten en niets doen is groot. Als gemeente kunt u helpen de wachttijd te overbruggen door een contract sluiten met de Eigen Kracht Centrale en dit bekend te maken bij zorgprofessionals. De Eigen Kracht Centrale helpt mensen in moeilijke situaties om de eigen regie te pakken door met hun netwerk een plan te maken.

Inzetten van de leidraad: suïcidepreventie jongeren, een netwerkbrede werkwijze in het gehele zorgdomein

Als zorgorganisatie kunt u bijdragen door de ‘leidraad suïcidepreventie jongeren, een netwerkbrede werkwijze’ te implementeren (zowel geldig voor 18- als 18+). U kunt onder andere:

 • Alle professionals een suïcidepreventie training laten volgen en voldoende tijd geven voor reflectie
 • Samen met alle cliënten die kampen met suïcidaliteit een GEZAMENLIJK signaleringsplan en veiligheidsplan maken
 • Naasten actief betrekken
 • In domeinoverstijgende netwerken samenwerken
 • Bij alle cliënten suïcidaliteit inventariseren

Behandeling richten op zowel de suïcidaliteit als de onderliggende problematiek .

Bieden van handvatten aan onderwijsinstellingen voor beleid rond suïcidepreventie

Als school kunt u bijdragen door te zorgen dat er een suïcidepreventie- en postventie protocol is. Bekijk de materialen die specifiek zijn ontwikkeld om onderwijsinstellingen hierin te ondersteunen.

Doen van verder onderzoek gericht op het identificeren van de risicogroepen

U kunt bijdragen door zich bewust te zijn van de risicofactoren en extra alert te zijn bij de jongeren en jongvolwassenen die binnen de risicogroep vallen. Welke onderzoeken zijn relevant?

Inzetten van Gatekeepertraining in de organisatie*

U kunt bijdragen door zoveel mogelijk mensen in uw organisatie die contact hebben met jongvolwassenen op te leiden als gatekeeper. Bekijk het trainingsaanbod voor gatekeepers van 113 Zelfmoordpreventie.

Verwijzen naar website voor jonge nabestaanden van zelfdoding

U kunt bijdragen door het gesprek aan te blijven gaan met jongvolwassenen die iemand hebben verloren aan zelfdoding. U kunt ze onder andere verwijzen naar de website Stilgeweest, gericht op jonge nabestaanden van zelfdoding

Versterken en verspreiden van hoopgevende verhalen via (sociale) media

Houd Moed is een online platform voor iedereen die te maken heeft (gehad) met zelfdoding. Het platform publiceert hoopvolle verhalen van mensen die ooit kampte met suïcidaliteit. U kunt bijdragen door Houd Moed te verspreiden onder jongvolwassenen.

Vergroten van vindbaarheid laagdrempelige (online) organisaties

U kunt bijdragen door laagdrempelige organisaties bekend te maken bij jongvolwassen en initiatieven in de regio op te zetten of te ondersteunen.

 • Brainwiki en jongerenhulp online geven een overzicht van laagdrempelige online organisaties, gericht op diverse problemen
 • De inloopalliantie is een samenwerkingsverband van diverse organisaties die een landelijke dekking willen organiseren met laagdrempelige inloopmogelijkheden waar jongeren hun mentale gezondheid kunnen versterken
 • Laagdrempelige contactpunten kunnen ook gericht zijn op alle jongvolwassenen, zoals bijvoorbeeld Campus Uden, of specifiek op jongvolwassenen met suïcidaliteit, zoals bijvoorbeeld Letztalk.Online.
 • Wilt u weten welke initiatieven er in uw gemeente zijn? Neem dan contact op met het wijkteam in uw gemeente

Meedoen aan publiekscampagnes gericht op het doorbekreken van het taboe om te praten over zelfdoding

Inzetten van* van de online ‘VraagMaar training in gesprek met jongeren/jongvolwassenen’

In de gratis online training leren deelnemers hoe ze het gesprek met een jongere kunnen voeren over gedachten aan zelfdoding en daarmee mogelijk iemand kunnen helpen. U kunt bijdragen door de training te volgen en te verspreiden. Bijvoorbeeld door ouders van jongvolwassenen en anderen die in contact komen met jongvolwassenen te vragen de training te volgen.

Vergroten van veiligheid op sociale media

U kunt bijdragen door meer awareness te creëren over de voor- en nadelen van sociale media.

Inzetten van universele preventielessen

U kunt bijdragen door als school, gemeente of (sport)organisatie algemene preventielessen te geven aan jongeren. Enkele organisaties die dit aanbieden zijn:

 • Expex biedt diverse workshops aan gericht op diverse onderwerpen
 • Braive@School geeft universele lessen op scholen over mentale gezondheid. Ook delen zij lessen op instagram
 • Onbesproken heeft diverse podcasts over mentale gezondheid
 • De online grip op je dip cursus biedt handvatten om uit een dip te komen
 • Een programma over sociale media vanuit Kikid
 • Het Trimbos biedt een overzicht van beschikbare interventies en de effectiviteit. Dit overzicht komt wel uit 2016, waardoor deze niet geheel volledig is. Zie bladzijde 10 en 11 .
 • Het programma ‘Bovenkamer van museum van de geest’ leert jongeren inzicht te krijgen in hun gedachtenpatronen en gevoelens middels digitale games.
 • Het Rots en Water programma richt zich op leerlingen van 9 tot en met 18 jaar in het primair onderwijs (PO). De methode gaat om het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties. Het doel is dat leerlingen zichzelf leren kennen en leren omgaan met de ander op een positieve manier.
 • Strijkplank poëzie nodigt jonge mannen uit om te praten over hun gevoelens. Ze doen dat via voorstellingen en hebben een boek geschreven.

Meedoen aan publiekscampagnes gericht op algemene mentale thema's, zoals eenzaamheid, geldzorgen, prestatiedruk

U kunt bijdragen door campagnes gericht op jongvolwassenen te verspreiden, bekend te maken of aan te sluiten. Enkele campagnes zijn:

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?