Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Lesprogramma ‘Lief, liever, liefst’ bereikt meer dan 40 middelbare scholen

Nieuws

13 maart 2023

Uit meerdere studies blijkt dat LHB-jongeren kwetsbaar zijn voor suïcidegedachten en -pogingen. Het lesprogramma ‘Lief, liever, liefst’ zet middelbare scholieren op een positieve en herkenbare manier aan het denken over seksuele diversiteit. Meer dan 40 middelbare scholen deden al mee aan de leesinterventie. In de zomer van 2023 is er een uitbreiding van het lespakket beschikbaar.

‘Lief, liever, liefst’ is een project uit de Landelijke Agenda Suïcidepreventie. Projectleiders Diana van Bergen en Sanne Parlevliet, universitair hoofddocenten bij de Rijksuniversiteit Groningen, willen met het lesprogramma iets positiefs betekenen voor LHB-jongeren. Diana: “Uit onderzoek weten we dat het met een deel van deze jongeren nog niet goed gaat. Dat heeft veel te maken met hoe er in hun omgeving gereageerd wordt op seksuele diversiteit. Denk aan pestgedrag en discriminatie. Wij willen de last om hier iets aan te doen niet alleen op de schouders van LHB-jongeren zelf leggen, maar ook heel duidelijk hun omgeving aanspreken. Daarom zijn we met ons project de scholen ingegaan.”

Kijkje in het hoofd van leeftijdsgenoten

’Lief, liever, liefst’ is een leesinterventie. Projectleider Sanne: “Tijdens het vak Nederlands lezen onderbouwleerlingen een aantal fragmenten uit jeugdboeken over verliefdheid. Zo krijgen ze een kijkje in het hoofd van leeftijdsgenoten die verliefd worden, maar dan op iemand van hetzelfde geslacht. Hiermee sluiten we aan bij de ingebeelde contacthypothese. Dit houdt in dat je via lezen als het ware in contact komt met iemand anders. Je leert iemands gedachten en gevoelens kennen. En misschien blijkt dan wel dat iemand van wie je het niet had verwacht best op jou lijkt of vergelijkbare gevoelens heeft.”

Uitbreiding lespakket

Vanaf de zomer 2023 is er een uitbreiding van het lespakket beschikbaar. Afgelopen jaar hebben meerdere docenten meegedacht over de uitbreiding van het lespakket. Hierin is meer ruimte voor interactie, keuze tussen meerdere fragmenten en opdrachten, fragmenten over meerdere vormen van liefde en er komt een veel uitgebreidere handleiding voor docenten bij. Dit voorjaar blijft de huidige versie nog beschikbaar. Daarnaast gaan Diana en Sanne aan de slag met een nieuwe leesinterventie die zich richt op genderdiversiteit.

Effectmeting en ervaringen vanuit LHB-leerlingen met de lessen

Samen met junior onderzoeker Elise Stiekema doen Diana en Sanne onderzoek naar het effect van de leesinterventie op de houding van jongeren ten aanzien van seksuele diversiteit. De analyses zijn in volle gang. Ruim 2.000 leerlingen hebben een vragenlijst ingevuld. Alle ingevulde vragenlijsten (voor, na en drie maanden na afloop van de lessen) worden gebruikt voor de effectmeting. Ten eerste wordt onderzocht of de houding van leerlingen t.a.v. seksuele diversiteit verandert. Ook wordt gemeten op welke manier LHB-gerelateerd pestgedrag voorkomt op scholen en of leerlingen hierbij (durven) ingrijpen. Daarnaast interviewen de onderzoekers LHB-jongeren zelf om erachter te komen hoe zij de leesinterventie ervaren hebben en welke invloed de interventie heeft op hun welzijn.

Het ‘Lief, liever, liefst’ lespakket gratis ontvangen?

Neem contact op met de onderzoekers via lieflieverliefst@rug.nl.

Inzetten van selectieve preventielessen

Ook kunt u als school bijdragen door een van onderstaande programma’s te implementeren. Sommige programma’s zijn eenvoudiger te implementeren dan anderen. Zo vraagt STORM meer tijd, maar u kunt wel alvast starten met een aantal onderdelen van het programma.

 • STORM is een wetenschappelijk onderbouwde, preventieve aanpak die tot doel heeft een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn 
 • Geestkracht is gericht op het ondersteunen van jongeren met een psychische kwetsbaarheid
 • MAZL van NJC richt zich op de jongeren die frequent verzuimen op het MB

Hulp inkopen en beschikbaar stellen

Als (grote) werkgeversorganisatie kunt u afspraken maken met instanties die laagdrempelige toegang tot psychologen geven. Wanneer een jongvolwassen medewerker mentale problemen ervaart, kan deze laagdrempelige zorg mogelijk voldoende zijn of de wachtlijstperiode tot de reguliere zorg overbruggen. Het kan gaan om specifieke trainingen, zoals examentraining, of individuele begeleiding.

Aansluiten bij de communicatiemiddelen van de doelgroep

Als zorginstelling kunt u bijdragen door aan te sluiten bij de communicatiemiddelen van de doelgroep. Maak bijvoorbeeld gebruik van:

Inzetten van overbrugging van wachttijd via de Eigen Kracht Centrale

Als iemand met suïcidale gedachten aanklopt voor hulpverlening is er vaak een wachttijd voor de behandeling kan beginnen. Maar het risico van wachten en niets doen is groot. Als gemeente kunt u helpen de wachttijd te overbruggen door een contract sluiten met de Eigen Kracht Centrale en dit bekend te maken bij zorgprofessionals. De Eigen Kracht Centrale helpt mensen in moeilijke situaties om de eigen regie te pakken door met hun netwerk een plan te maken.

Inzetten van de leidraad: suïcidepreventie jongeren, een netwerkbrede werkwijze in het gehele zorgdomein

Als zorgorganisatie kunt u bijdragen door de ‘leidraad suïcidepreventie jongeren, een netwerkbrede werkwijze’ te implementeren (zowel geldig voor 18- als 18+). U kunt onder andere:

 • Alle professionals een suïcidepreventie training laten volgen en voldoende tijd geven voor reflectie
 • Samen met alle cliënten die kampen met suïcidaliteit een GEZAMENLIJK signaleringsplan en veiligheidsplan maken
 • Naasten actief betrekken
 • In domeinoverstijgende netwerken samenwerken
 • Bij alle cliënten suïcidaliteit inventariseren

Behandeling richten op zowel de suïcidaliteit als de onderliggende problematiek .

Bieden van handvatten aan onderwijsinstellingen voor beleid rond suïcidepreventie

Als school kunt u bijdragen door te zorgen dat er een suïcidepreventie- en postventie protocol is. Bekijk de materialen die specifiek zijn ontwikkeld om onderwijsinstellingen hierin te ondersteunen.

Doen van verder onderzoek gericht op het identificeren van de risicogroepen

U kunt bijdragen door zich bewust te zijn van de risicofactoren en extra alert te zijn bij de jongeren en jongvolwassenen die binnen de risicogroep vallen. Welke onderzoeken zijn relevant?

Inzetten van Gatekeepertraining in de organisatie*

U kunt bijdragen door zoveel mogelijk mensen in uw organisatie die contact hebben met jongvolwassenen op te leiden als gatekeeper. Bekijk het trainingsaanbod voor gatekeepers van 113 Zelfmoordpreventie.

Verwijzen naar website voor jonge nabestaanden van zelfdoding

U kunt bijdragen door het gesprek aan te blijven gaan met jongvolwassenen die iemand hebben verloren aan zelfdoding. U kunt ze onder andere verwijzen naar de website Stilgeweest, gericht op jonge nabestaanden van zelfdoding

Versterken en verspreiden van hoopgevende verhalen via (sociale) media

Houd Moed is een online platform voor iedereen die te maken heeft (gehad) met zelfdoding. Het platform publiceert hoopvolle verhalen van mensen die ooit kampte met suïcidaliteit. U kunt bijdragen door Houd Moed te verspreiden onder jongvolwassenen.

Vergroten van vindbaarheid laagdrempelige (online) organisaties

U kunt bijdragen door laagdrempelige organisaties bekend te maken bij jongvolwassen en initiatieven in de regio op te zetten of te ondersteunen.

 • Brainwiki en jongerenhulp online geven een overzicht van laagdrempelige online organisaties, gericht op diverse problemen
 • De inloopalliantie is een samenwerkingsverband van diverse organisaties die een landelijke dekking willen organiseren met laagdrempelige inloopmogelijkheden waar jongeren hun mentale gezondheid kunnen versterken
 • Laagdrempelige contactpunten kunnen ook gericht zijn op alle jongvolwassenen, zoals bijvoorbeeld Campus Uden, of specifiek op jongvolwassenen met suïcidaliteit, zoals bijvoorbeeld Letztalk.Online.
 • Wilt u weten welke initiatieven er in uw gemeente zijn? Neem dan contact op met het wijkteam in uw gemeente

Meedoen aan publiekscampagnes gericht op het doorbekreken van het taboe om te praten over zelfdoding

Inzetten van* van de online ‘VraagMaar training in gesprek met jongeren/jongvolwassenen’

In de gratis online training leren deelnemers hoe ze het gesprek met een jongere kunnen voeren over gedachten aan zelfdoding en daarmee mogelijk iemand kunnen helpen. U kunt bijdragen door de training te volgen en te verspreiden. Bijvoorbeeld door ouders van jongvolwassenen en anderen die in contact komen met jongvolwassenen te vragen de training te volgen.

Vergroten van veiligheid op sociale media

U kunt bijdragen door meer awareness te creëren over de voor- en nadelen van sociale media.

Inzetten van universele preventielessen

U kunt bijdragen door als school, gemeente of (sport)organisatie algemene preventielessen te geven aan jongeren. Enkele organisaties die dit aanbieden zijn:

 • Expex biedt diverse workshops aan gericht op diverse onderwerpen
 • Braive@School geeft universele lessen op scholen over mentale gezondheid. Ook delen zij lessen op instagram
 • Onbesproken heeft diverse podcasts over mentale gezondheid
 • De online grip op je dip cursus biedt handvatten om uit een dip te komen
 • Een programma over sociale media vanuit Kikid
 • Het Trimbos biedt een overzicht van beschikbare interventies en de effectiviteit. Dit overzicht komt wel uit 2016, waardoor deze niet geheel volledig is. Zie bladzijde 10 en 11 .
 • Het programma ‘Bovenkamer van museum van de geest’ leert jongeren inzicht te krijgen in hun gedachtenpatronen en gevoelens middels digitale games.
 • Het Rots en Water programma richt zich op leerlingen van 9 tot en met 18 jaar in het primair onderwijs (PO). De methode gaat om het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties. Het doel is dat leerlingen zichzelf leren kennen en leren omgaan met de ander op een positieve manier.
 • Strijkplank poëzie nodigt jonge mannen uit om te praten over hun gevoelens. Ze doen dat via voorstellingen en hebben een boek geschreven.

Meedoen aan publiekscampagnes gericht op algemene mentale thema's, zoals eenzaamheid, geldzorgen, prestatiedruk

U kunt bijdragen door campagnes gericht op jongvolwassenen te verspreiden, bekend te maken of aan te sluiten. Enkele campagnes zijn:

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?