Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Lees hier het verhaal van:

Marjolein Snel

‘In deze rol kan ik eraan bijdragen dat minder mensen eenzaam en radeloos sterven’

Marjolein Snel werkt als programmamanager suïcidepreventie bij ProRail en zet zich in voor suïcidepreventie in de spoorsector. Dat gebeurt met fysieke maatregelen, maar ook met training en innovatie. “De maatregelen die we nemen gaan veel verder dan alleen het spoor afschermen.”

Hoe help jij om suïcide te voorkomen?

“Suïcidepreventie op het spoor betekent dat we nauw samenwerken met 113, de politie en GGZ-instellingen. In mijn rol als programmamanager Suïcidepreventie Spoor komen alle maatregelen samen om het risico op suïcide te verkleinen. Denk bijvoorbeeld aan fysieke maatregelen, zoals het afschermen van het spoor. We weten uit onderzoek dat het creëren van een barrière werkt. En ook uit veiligheidsoverwegingen wil je het spoor afschermen. We leven in een dichtbevolkt land met erg veel kilometers spoor.”

 

Kun je iets meer vertellen over de maatregelen die jullie nemen?

“De impact van een suïcide is groot, voor nabestaanden, omstanders maar ook voor onze medewerkers in de spoorsector. De maatregelen gaan dan ook verder dan alleen het spoor afschermen. Zo trainen we onze meldkamer op het herkennen van suïcidaal gedrag, houden we toezicht op het spoor door middel van camera’s en buiteninspectie. Het trainingsaspect is heel belangrijk. Voor machinisten en conducteurs hebben we een speciale dagopleiding om suïcidaal gedrag te herkennen en hoe ze zelf kunnen helpen als dat nodig is. Ook bij de opleiding voor de incidentenbestrijders van ProRail is dit een vast onderdeel. We hebben ook een algemene e-learning voor alle medewerkers van ProRail. Daarin leren ze suïcidaal gedrag te herkennen en hoe te handelen als ze dat tegenkomen. Want elke suïcide die we kunnen voorkomen is er één.”

 

Waarin zie je ontwikkelingen?

“Het uiteindelijke doel is natuurlijk om ervoor te zorgen dat mensen niet meer eenzaam en radeloos sterven. Die ambitie hebben wij ook. We breiden onze huidige aanpak uit en investeren nog meer in de samenwerkingen die we al hebben, zoals met GGZ-instellingen en de politie. Daarnaast investeren we in AI (kunstmatige intelligentie, red.), om het signaleren van suïcidaal gedrag beter te herkennen. Zo blijven we innoveren.”

 

Waarom werd je programmamanager suïcidepreventie?

“Ik heb suïcide van heel dichtbij meegemaakt. Zowel mijn broer als een goede vriendin hebben suïcide gepleegd, beide inmiddels meer dan 20 jaar geleden. Ik weet hoe groot de impact kan zijn. In deze rol kan ik eraan bijdragen dat minder mensen eenzaam en radeloos sterven. De maatschappelijke betrokkenheid is groot en vanuit de projectmatige kant kan ik er echt voor zorgen dat zaken gerealiseerd worden. Dat kunnen we niet alleen, daarom is die samenwerking met andere partijen zo belangrijk.”

 

Hoe maken we dit onderwerp beter bespreekbaar?

“Ik vind dat we al heel goed bezig zijn, maar we kunnen altijd meer doen om ervoor te zorgen dat mensen over hun kwetsbaarheden praten. Daar richten de campagnes die wij voeren zich op. In een traditie of cultuur waarin dat niet gebruikelijk is, heeft het tijd nodig om over de drempel heen te komen en wel met elkaar in gesprek te gaan over gevoelige onderwerpen of dingen die je spannend vindt. Laten we de tijd nemen om met elkaar in gesprek te gaan en onze emoties te delen. Daarin kunnen organisaties als 113 ook het goede voorbeeld zijn: we doen dit met elkaar.”

 

Welke hoopvolle boodschap wil je meegeven aan iemand die nu kampt met suïcidale gedachten?

“Je bent niet alleen. Er is altijd, ook in je eigen omgeving, iemand die naar je wil luisteren en er voor je wil zijn. Durf je hart te openen. Natuurlijk kan ik daar nog meer over zeggen, maar eigenlijk is dat het belangrijkste: je staat er niet alleen voor.”

 

Over de Wereld Suïcide Preventie Week

Van 4-10 september 2023 is het Wereld Suïcide Preventie Week. In deze week vragen we extra aandacht voor suïcidepreventie. Dat doen we niet zomaar: in 2022 maakten 1.916 mensen een einde aan hun leven, dat zijn gemiddeld 5 suïcides per dag. Elke zelfdoding raakt ongeveer 135 mensen. Reken maar uit: dat zijn bijna 250.000 mensen, meer dan het aantal inwoners van de stad Eindhoven. Suïcide raakt ons allemaal. Help mee om het aantal suïcides omlaag te krijgen en kijk op www.samenmindersuicide.nl.

wereld suïcide preventie week

4 - 10 september

Inzetten van selectieve preventielessen

Ook kunt u als school bijdragen door een van onderstaande programma’s te implementeren. Sommige programma’s zijn eenvoudiger te implementeren dan anderen. Zo vraagt STORM meer tijd, maar u kunt wel alvast starten met een aantal onderdelen van het programma.

 • STORM is een wetenschappelijk onderbouwde, preventieve aanpak die tot doel heeft een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn 
 • Geestkracht is gericht op het ondersteunen van jongeren met een psychische kwetsbaarheid
 • MAZL van NJC richt zich op de jongeren die frequent verzuimen op het MB

Hulp inkopen en beschikbaar stellen

Als (grote) werkgeversorganisatie kunt u afspraken maken met instanties die laagdrempelige toegang tot psychologen geven. Wanneer een jongvolwassen medewerker mentale problemen ervaart, kan deze laagdrempelige zorg mogelijk voldoende zijn of de wachtlijstperiode tot de reguliere zorg overbruggen. Het kan gaan om specifieke trainingen, zoals examentraining, of individuele begeleiding.

Aansluiten bij de communicatiemiddelen van de doelgroep

Als zorginstelling kunt u bijdragen door aan te sluiten bij de communicatiemiddelen van de doelgroep. Maak bijvoorbeeld gebruik van:

Inzetten van overbrugging van wachttijd via de Eigen Kracht Centrale

Als iemand met suïcidale gedachten aanklopt voor hulpverlening is er vaak een wachttijd voor de behandeling kan beginnen. Maar het risico van wachten en niets doen is groot. Als gemeente kunt u helpen de wachttijd te overbruggen door een contract sluiten met de Eigen Kracht Centrale en dit bekend te maken bij zorgprofessionals. De Eigen Kracht Centrale helpt mensen in moeilijke situaties om de eigen regie te pakken door met hun netwerk een plan te maken.

Inzetten van de leidraad: suïcidepreventie jongeren, een netwerkbrede werkwijze in het gehele zorgdomein

Als zorgorganisatie kunt u bijdragen door de ‘leidraad suïcidepreventie jongeren, een netwerkbrede werkwijze’ te implementeren (zowel geldig voor 18- als 18+). U kunt onder andere:

 • Alle professionals een suïcidepreventie training laten volgen en voldoende tijd geven voor reflectie
 • Samen met alle cliënten die kampen met suïcidaliteit een GEZAMENLIJK signaleringsplan en veiligheidsplan maken
 • Naasten actief betrekken
 • In domeinoverstijgende netwerken samenwerken
 • Bij alle cliënten suïcidaliteit inventariseren

Behandeling richten op zowel de suïcidaliteit als de onderliggende problematiek .

Bieden van handvatten aan onderwijsinstellingen voor beleid rond suïcidepreventie

Als school kunt u bijdragen door te zorgen dat er een suïcidepreventie- en postventie protocol is. Bekijk de materialen die specifiek zijn ontwikkeld om onderwijsinstellingen hierin te ondersteunen.

Doen van verder onderzoek gericht op het identificeren van de risicogroepen

U kunt bijdragen door zich bewust te zijn van de risicofactoren en extra alert te zijn bij de jongeren en jongvolwassenen die binnen de risicogroep vallen. Welke onderzoeken zijn relevant?

Inzetten van Gatekeepertraining in de organisatie*

U kunt bijdragen door zoveel mogelijk mensen in uw organisatie die contact hebben met jongvolwassenen op te leiden als gatekeeper. Bekijk het trainingsaanbod voor gatekeepers van 113 Zelfmoordpreventie.

Verwijzen naar website voor jonge nabestaanden van zelfdoding

U kunt bijdragen door het gesprek aan te blijven gaan met jongvolwassenen die iemand hebben verloren aan zelfdoding. U kunt ze onder andere verwijzen naar de website Stilgeweest, gericht op jonge nabestaanden van zelfdoding

Versterken en verspreiden van hoopgevende verhalen via (sociale) media

Houd Moed is een online platform voor iedereen die te maken heeft (gehad) met zelfdoding. Het platform publiceert hoopvolle verhalen van mensen die ooit kampte met suïcidaliteit. U kunt bijdragen door Houd Moed te verspreiden onder jongvolwassenen.

Vergroten van vindbaarheid laagdrempelige (online) organisaties

U kunt bijdragen door laagdrempelige organisaties bekend te maken bij jongvolwassen en initiatieven in de regio op te zetten of te ondersteunen.

 • Brainwiki en jongerenhulp online geven een overzicht van laagdrempelige online organisaties, gericht op diverse problemen
 • De inloopalliantie is een samenwerkingsverband van diverse organisaties die een landelijke dekking willen organiseren met laagdrempelige inloopmogelijkheden waar jongeren hun mentale gezondheid kunnen versterken
 • Laagdrempelige contactpunten kunnen ook gericht zijn op alle jongvolwassenen, zoals bijvoorbeeld Campus Uden, of specifiek op jongvolwassenen met suïcidaliteit, zoals bijvoorbeeld Letztalk.Online.
 • Wilt u weten welke initiatieven er in uw gemeente zijn? Neem dan contact op met het wijkteam in uw gemeente

Meedoen aan publiekscampagnes gericht op het doorbekreken van het taboe om te praten over zelfdoding

Inzetten van* van de online ‘VraagMaar training in gesprek met jongeren/jongvolwassenen’

In de gratis online training leren deelnemers hoe ze het gesprek met een jongere kunnen voeren over gedachten aan zelfdoding en daarmee mogelijk iemand kunnen helpen. U kunt bijdragen door de training te volgen en te verspreiden. Bijvoorbeeld door ouders van jongvolwassenen en anderen die in contact komen met jongvolwassenen te vragen de training te volgen.

Vergroten van veiligheid op sociale media

U kunt bijdragen door meer awareness te creëren over de voor- en nadelen van sociale media.

Inzetten van universele preventielessen

U kunt bijdragen door als school, gemeente of (sport)organisatie algemene preventielessen te geven aan jongeren. Enkele organisaties die dit aanbieden zijn:

 • Expex biedt diverse workshops aan gericht op diverse onderwerpen
 • Braive@School geeft universele lessen op scholen over mentale gezondheid. Ook delen zij lessen op instagram
 • Onbesproken heeft diverse podcasts over mentale gezondheid
 • De online grip op je dip cursus biedt handvatten om uit een dip te komen
 • Een programma over sociale media vanuit Kikid
 • Het Trimbos biedt een overzicht van beschikbare interventies en de effectiviteit. Dit overzicht komt wel uit 2016, waardoor deze niet geheel volledig is. Zie bladzijde 10 en 11 .
 • Het programma ‘Bovenkamer van museum van de geest’ leert jongeren inzicht te krijgen in hun gedachtenpatronen en gevoelens middels digitale games.
 • Het Rots en Water programma richt zich op leerlingen van 9 tot en met 18 jaar in het primair onderwijs (PO). De methode gaat om het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties. Het doel is dat leerlingen zichzelf leren kennen en leren omgaan met de ander op een positieve manier.
 • Strijkplank poëzie nodigt jonge mannen uit om te praten over hun gevoelens. Ze doen dat via voorstellingen en hebben een boek geschreven.

Meedoen aan publiekscampagnes gericht op algemene mentale thema's, zoals eenzaamheid, geldzorgen, prestatiedruk

U kunt bijdragen door campagnes gericht op jongvolwassenen te verspreiden, bekend te maken of aan te sluiten. Enkele campagnes zijn:

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?