Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Analyse van hoog-risicogroepen voor suïcidepreventie

SUÏCIDEPREVENTIE IN de sociaal economische sector

Voornaam Achternaam

functie invullen

Analyse van hoog-risicogroepen voor suïcidepreventie

Vanwege sociaaleconomische omstandigheden lopen bepaalde groepen verhoogd risico op suïcidaal gedrag. Extra kwetsbare groepen zijn onder andere mensen met een flexibele arbeidsvorm, laagopgeleiden, mensen met een lager inkomen, mensen met een uitkering en mensen die dreigen dak- of thuisloos te worden.

We voeren in zes gemeenten een analyse uit van de hoog-risicogroepen. Deze analyse geeft concrete input voor de inrichting van regionale pilots in 2022. In deze pilots werken we aan effectieve oplossingsrichtingen voor suïcidepreventie in de sociaaleconomische sector. 113 Zelfmoordpreventie werkt hiervoor samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en met organisaties die opkomen voor specifieke doelgroepen, zoals Werkplaats COMO (dak- en thuislozen).

Welke vragen willen we beantwoorden?

  • Welke mensen lopen vanwege sociaaleconomische omstandigheden een verhoogd risico op suïcidaal gedrag?
  • Om hoeveel mensen gaat het?
  • Wat zijn hun problemen op diverse leefdomeinen?
  • Met welke instanties en professionals hebben zij contact?
  • Wat zijn de mogelijkheden om de bredere problematiek van deze mensen aan te pakken?
  • Wat kunnen mensen zelf bijdragen?
  • Wat gebeurt er in de gemeenten voor deze groepen al aan psychosociale hulp en scholing en hoe kan dat worden versterkt?


Wat willen we bereiken?

We willen effectieve oplossingsrichtingen ontwikkelen voor groepen die vanwege sociaaleconomische omstandigheden verhoogd risico lopen op suïcidaal gedrag.

Over Koos de Boed

Koos is Initiatiefnemer en Landelijk Coördinator Stichting Suïcide Preventie Centrum, voorzitter werkgroep suïcidepreventie MIND en Ervaringsdeskundige Suïcidaliteit.

Met zijn ervaring zet hij zich in om iedereen die te maken heeft met suïcidaliteit die ondersteuning te bieden waar diegene behoefte aan heeft. Koos doet dit niet alleen door zelf gesprekken te voeren en groepen te begeleiden. Hij maakt dit ook voor anderen bereikbaar.

Betrokken partners

Deze organisaties zijn betrokken bij dit project.

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?