Denk je aan zelfdoding?
Heb je nu hulp nodig?

Denk je aan zelfdoding?

Als geldtekort een bron van wanhoop wordt

Nieuws

20 december 2022

“Suïcidepreventie begint bij de eerste onbetaalde rekening”

Geldzorgen, armoede en schulden vormen steeds vaker een bron van zorg en wanhoop. Omdat mensen met schulden een risicogroep vormen als het gaat om suïcidaliteit, is vroegtijdige signalering van groot belang. “Zelfmoordpreventie begint bij de eerste onbetaalde rekening” zegt trainer, lector en hoogleraar schuldenproblematiek Nadja Jungmann. “Daarom roep ik juist nú, met de oplopende energiekosten, iedereen die samenwerkt met mensen die financiële problemen hebben op om naar samenmindersuicide.nl/schulden te gaan.”

Jungmann heeft vanuit de Landelijke Agenda Suïcidepreventie het project ‘Schulden en suïcidepreventie’ opgezet. Hiervoor heeft zij opleidingsmateriaal ontwikkeld om iedereen die werkt met mensen met geldzorgen en schulden te trainen. Met dit materiaal wordt suïcidaliteit bij cliënten en hulpvragers herkend en durven medewerkers het gesprek over suïcide aan te gaan. Wanneer nodig kunnen medewerkers de mensen die zij spreken doorverwijzen naar de juiste plek voor hulp. Deze informatie inclusief de gratis workshop is nú te vinden op samenmindersuicide.nl/schulden.

Doelgroep website

 “De informatie op de website is bedoeld voor iedereen die samenwerkt met mensen die financiële problemen hebben”, vertelt Jungmann. “Die samenwerking kan hulpverlenend, ondersteunend of incasserend zijn. Voor al die mensen geven we op de website tips om het gesprek over zelfdodingsgedachten aan te gaan en geven we achtergrondinformatie over de samenhang van geldzorgen en zelfdoding. We hopen dat iedereen daarnaast het workshopmateriaal downloadt, om binnen 2,5 uur meer kennis op te doen van de relatie die er ligt tussen schuldenproblematiek en suïcidaliteit. Het materiaal biedt handvatten wat te doen als die signalen er inderdaad zijn. Voor trainers die al werkzaam zijn in het schuldendomein is er een gratis verdiepende training beschikbaar.”

Dé vraag durven stellen

Mensen in het schuldendomein, zoals schuldhulpverleners, bewindvoerders, vrijwilligers, budgetcoaches en incassomedewerkers zijn degenen die suïcidaliteitsgedachten bij mensen met geldproblemen als eerste kunnen opmerken. Niet iedereen die schulden en suïcidale gedachten heeft, deelt die gedachten met zijn of haar naaste omgeving. Schaamte en angst weerhouden hen daarvan, de stap om erover te praten is groot. Toch zijn veel mensen die gesprekken hebben met mensen met schulden huiverig om de vraag ‘denk je er weleens over om uit het leven te stappen?’ te stellen. Onterecht, volgens Jungmann: “Met mijn project wil ik de fabel de wereld uit helpen dat mensen met schulden worden aangezet tot suïcide als ernaar gevraagd wordt. Het methodisch inzicht en de gespreksvaardigheden uit het trainingsmateriaal en de workshop kunnen ervoor zorgen dat die belangrijke vraag vaker gesteld wordt, zodat mensen die suïcidaal zijn, vaker en sneller bij de juiste hulpverleningsinstanties terecht komen.”

Oog voor de menselijke maat

Dat schulden en zelfmoordgedachten soms in elkaars verlengde liggen, is bij 113 Zelfmoordpreventie al langer bekend. Een substantieel deel van de mensen die de hulplijn belt, worstelt ook met financiële problemen. Voor 113 reden om Jungmann  te vragen als projectleider voor dit project binnen de Landelijke Agenda Suïcidepreventie. Vooral omdat zij als trainer de werkvelden waar de training zich op richt door en door kent. Daarbij helpt het dat zij schuldenproblematiek ook bestudeert als bijzonder hoogleraar en lector Schuldenproblematiek. Daarnaast heeft ze een door privéomstandigheden gevoede betrokkenheid met dit onderwerp, waardoor het belang van dit project voor haar persoonlijk nog groter werd. Jungmann is een vrouw met een missie: “We leven in een tijdsgewricht waarin pijnlijk duidelijk is geworden dat we oog moeten hebben voor de menselijke maat. Ik hoop dat ik, binnen die menselijke maat, kan bijdragen aan alertheid op mogelijke suïcidaliteit door de wanhoop die armoede en schuldenproblematiek met zich kunnen meebrengen.”

Juist nu ontzettend nodig

Voorafgaand aan de oplopende inflatie telde het Centraal Planbureau voor de Statistiek (CBS) al ruim 600.000 huishoudens met een geregistreerde schuldenlast. Het CBS rekende na Prinsjesdag de noodmaatregelen van het kabinet door en vermoedt dat de schuldenproblematiek verder gaat toenemen. De eerste signalen zijn hiervan al zichtbaar. Zo melden steeds meer mensen zich bij de Voedselbank of een Fonds Urgente Noden. Mensen met schulden hebben twee keer zo vaak suïcidale gedachten als mensen zonder schulden. Zweeds onderzoek laat zien dat mensen die schulden hebben (gehad) een 2,5 keer zo grote kans hebben om te overlijden aan suïcide dan mensen die nooit schulden hebben gehad (Rojas, 2021). Engels onderzoek toont ook aan dat de kans bijna vier keer zo groot is op een suïcidepoging bij mensen met schulden vergeleken met mensen zonder schulden (Naranjo et al., 2021).

Meer informatie:

Inzetten van selectieve preventielessen

Ook kunt u als school bijdragen door een van onderstaande programma’s te implementeren. Sommige programma’s zijn eenvoudiger te implementeren dan anderen. Zo vraagt STORM meer tijd, maar u kunt wel alvast starten met een aantal onderdelen van het programma.

 • STORM is een wetenschappelijk onderbouwde, preventieve aanpak die tot doel heeft een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn 
 • Geestkracht is gericht op het ondersteunen van jongeren met een psychische kwetsbaarheid
 • MAZL van NJC richt zich op de jongeren die frequent verzuimen op het MB

Hulp inkopen en beschikbaar stellen

Als (grote) werkgeversorganisatie kunt u afspraken maken met instanties die laagdrempelige toegang tot psychologen geven. Wanneer een jongvolwassen medewerker mentale problemen ervaart, kan deze laagdrempelige zorg mogelijk voldoende zijn of de wachtlijstperiode tot de reguliere zorg overbruggen. Het kan gaan om specifieke trainingen, zoals examentraining, of individuele begeleiding.

Aansluiten bij de communicatiemiddelen van de doelgroep

Als zorginstelling kunt u bijdragen door aan te sluiten bij de communicatiemiddelen van de doelgroep. Maak bijvoorbeeld gebruik van:

Inzetten van overbrugging van wachttijd via de Eigen Kracht Centrale

Als iemand met suïcidale gedachten aanklopt voor hulpverlening is er vaak een wachttijd voor de behandeling kan beginnen. Maar het risico van wachten en niets doen is groot. Als gemeente kunt u helpen de wachttijd te overbruggen door een contract sluiten met de Eigen Kracht Centrale en dit bekend te maken bij zorgprofessionals. De Eigen Kracht Centrale helpt mensen in moeilijke situaties om de eigen regie te pakken door met hun netwerk een plan te maken.

Inzetten van de leidraad: suïcidepreventie jongeren, een netwerkbrede werkwijze in het gehele zorgdomein

Als zorgorganisatie kunt u bijdragen door de ‘leidraad suïcidepreventie jongeren, een netwerkbrede werkwijze’ te implementeren (zowel geldig voor 18- als 18+). U kunt onder andere:

 • Alle professionals een suïcidepreventie training laten volgen en voldoende tijd geven voor reflectie
 • Samen met alle cliënten die kampen met suïcidaliteit een GEZAMENLIJK signaleringsplan en veiligheidsplan maken
 • Naasten actief betrekken
 • In domeinoverstijgende netwerken samenwerken
 • Bij alle cliënten suïcidaliteit inventariseren

Behandeling richten op zowel de suïcidaliteit als de onderliggende problematiek .

Bieden van handvatten aan onderwijsinstellingen voor beleid rond suïcidepreventie

Als school kunt u bijdragen door te zorgen dat er een suïcidepreventie- en postventie protocol is. Bekijk de materialen die specifiek zijn ontwikkeld om onderwijsinstellingen hierin te ondersteunen.

Doen van verder onderzoek gericht op het identificeren van de risicogroepen

U kunt bijdragen door zich bewust te zijn van de risicofactoren en extra alert te zijn bij de jongeren en jongvolwassenen die binnen de risicogroep vallen. Welke onderzoeken zijn relevant?

Inzetten van Gatekeepertraining in de organisatie*

U kunt bijdragen door zoveel mogelijk mensen in uw organisatie die contact hebben met jongvolwassenen op te leiden als gatekeeper. Bekijk het trainingsaanbod voor gatekeepers van 113 Zelfmoordpreventie.

Verwijzen naar website voor jonge nabestaanden van zelfdoding

U kunt bijdragen door het gesprek aan te blijven gaan met jongvolwassenen die iemand hebben verloren aan zelfdoding. U kunt ze onder andere verwijzen naar de website Stilgeweest, gericht op jonge nabestaanden van zelfdoding

Versterken en verspreiden van hoopgevende verhalen via (sociale) media

Houd Moed is een online platform voor iedereen die te maken heeft (gehad) met zelfdoding. Het platform publiceert hoopvolle verhalen van mensen die ooit kampte met suïcidaliteit. U kunt bijdragen door Houd Moed te verspreiden onder jongvolwassenen.

Vergroten van vindbaarheid laagdrempelige (online) organisaties

U kunt bijdragen door laagdrempelige organisaties bekend te maken bij jongvolwassen en initiatieven in de regio op te zetten of te ondersteunen.

 • Brainwiki en jongerenhulp online geven een overzicht van laagdrempelige online organisaties, gericht op diverse problemen
 • De inloopalliantie is een samenwerkingsverband van diverse organisaties die een landelijke dekking willen organiseren met laagdrempelige inloopmogelijkheden waar jongeren hun mentale gezondheid kunnen versterken
 • Laagdrempelige contactpunten kunnen ook gericht zijn op alle jongvolwassenen, zoals bijvoorbeeld Campus Uden, of specifiek op jongvolwassenen met suïcidaliteit, zoals bijvoorbeeld Letztalk.Online.
 • Wilt u weten welke initiatieven er in uw gemeente zijn? Neem dan contact op met het wijkteam in uw gemeente

Meedoen aan publiekscampagnes gericht op het doorbekreken van het taboe om te praten over zelfdoding

Inzetten van* van de online ‘VraagMaar training in gesprek met jongeren/jongvolwassenen’

In de gratis online training leren deelnemers hoe ze het gesprek met een jongere kunnen voeren over gedachten aan zelfdoding en daarmee mogelijk iemand kunnen helpen. U kunt bijdragen door de training te volgen en te verspreiden. Bijvoorbeeld door ouders van jongvolwassenen en anderen die in contact komen met jongvolwassenen te vragen de training te volgen.

Vergroten van veiligheid op sociale media

U kunt bijdragen door meer awareness te creëren over de voor- en nadelen van sociale media.

Inzetten van universele preventielessen

U kunt bijdragen door als school, gemeente of (sport)organisatie algemene preventielessen te geven aan jongeren. Enkele organisaties die dit aanbieden zijn:

 • Expex biedt diverse workshops aan gericht op diverse onderwerpen
 • Braive@School geeft universele lessen op scholen over mentale gezondheid. Ook delen zij lessen op instagram
 • Onbesproken heeft diverse podcasts over mentale gezondheid
 • De online grip op je dip cursus biedt handvatten om uit een dip te komen
 • Een programma over sociale media vanuit Kikid
 • Het Trimbos biedt een overzicht van beschikbare interventies en de effectiviteit. Dit overzicht komt wel uit 2016, waardoor deze niet geheel volledig is. Zie bladzijde 10 en 11 .
 • Het programma ‘Bovenkamer van museum van de geest’ leert jongeren inzicht te krijgen in hun gedachtenpatronen en gevoelens middels digitale games.
 • Het Rots en Water programma richt zich op leerlingen van 9 tot en met 18 jaar in het primair onderwijs (PO). De methode gaat om het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties. Het doel is dat leerlingen zichzelf leren kennen en leren omgaan met de ander op een positieve manier.
 • Strijkplank poëzie nodigt jonge mannen uit om te praten over hun gevoelens. Ze doen dat via voorstellingen en hebben een boek geschreven.

Meedoen aan publiekscampagnes gericht op algemene mentale thema's, zoals eenzaamheid, geldzorgen, prestatiedruk

U kunt bijdragen door campagnes gericht op jongvolwassenen te verspreiden, bekend te maken of aan te sluiten. Enkele campagnes zijn:

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

Download het workshopmateriaal

wie ben jij?